แนะนำหน่วยงาน

                  คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ    เป็นคณะที่จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา คณะฯประกอบด้วย 3 อาคาร ได้แก่ อาคารตึกกลม อาคารปฏิบัติการ 11 ชั้น และอาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ หรืออาคารโรงประลองเทคโนโลยีวัสดุ  

                เพื่อให้การดำเนินงานของคณะฯ เป็นไปอย่างเหมาะสม ทางคณะฯได้จัดให้มีงานอาคารสถานที่ ซึ่งมีหน้าที่บำรุงรักษา ปรับปรุงพื้นที่ ภายในอาคาร ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ดูแลการติดตั้ง รื้อถอน อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ การปรับปรุงพื้นที่ ให้เป็นไปตามหลักวิชาการเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร   นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ดูแลระบบสาธารณูปโภค   ( ไฟฟ้า   ประปา โทรศัพท์) ระบบสารสนเทศภายในอาคาร ระบบรักษาความปลอดภัยในอาคาร  ระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  บริการยานพาหนะ  ตลอดจนควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานจ้างเหมาบริการด้านต่างๆ เช่นการรักษาความปลอดภัย การทำความสะอาด   การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ  งานด้านปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณอาคารคณะ และสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการประหยัดพลังงาน และดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

                ในส่วนของการเรียนการสอนและงานวิจัย   งานอาคารสถานที่ฯ  ให้บริการเกี่ยวกับห้องเรียนรวม ห้องประชุม ห้องพักนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโท  และปริญญาเอก  พื้นที่วิจัย โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ   อีกทั้งให้การสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโดยให้บริการเครื่องมือ   เครื่องจักร   จัดสร้าง ซ่อม เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ  รับฝากของเสียจากห้องปฏิบัติการที่มีการจัดแยก จัดเก็บตามแนวทางของมหาวิทยาลัย รวมทั้งดูแลระบบไฟฟ้า การระบายน้ำ  ระบายอากาศ และกายภาพของพื้นที่วิจัยและห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน