ประวัติภาควิชา

     ภาควิชารัฐศาสตร์ มีกำเนิดขึ้นในปี 2517 เมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จึงได้มีการแบ่งส่วนราชการเสียใหม่  ในการแบ่งส่วนราชการใหม่นั้นทำให้มีการแยกคณะสัมคมศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ออกจากกันตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2518 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 166 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2518 โดยภาควิชารัฐศาสตร์อยู่ในสังกัดคณะสังคมศาสตร์  ได้เริ่มจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาเลือกเสรี และวิชาโท ตั้งแต่ปีการศึกษา 2518 เป็นต้นมา

      และในปี 2542 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โดยเปิดสอนในปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป และปี พ.ศ. 2544 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2544)

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

มุ่งหวังที่จะสร้างและพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มีความรอบรู้ในวิชาการด้านการเมืองการปกครอง การบริหาร ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นโยบายศาสตร์ การเมืองเปรียบเทียบ และกฎหมาย เป็นบัณฑิตที่สามารถนำการเปลี่ยนแปลง และมีความรับผิดชอบในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาต

 

วัตถุประสงค์

1. ผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์สนองความต้องการกำลังคนในระดับกลางตามแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจสังคมและการบริการ ทั้งในภาครัฐและเอกชนซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม

2. ให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และสามารถทำงานตรงความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต

3. ให้บัณฑิตมีความสามารถในการจัดการบริหารที่ดี วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีความคิด ริเริ่ม เข้าใจปัญหาของสังคมและเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาได้

4. ให้บัณฑิตมีความเชื่อมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตย มีจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในฐานะพลเมืองและผู้ประกอบวิชาชีพด้านรัฐศาสตร์ที่มุ่งรับใช้ สาธารณชน

ตราสัญลักษณ์

 

สิงห์เงิน 

 

กำเนิดสิงห์

     สิงห์นั้นเป็นสัญลักษณ์ของชาวรัฐศาสตร์ทั้งหลาย โดยมีนัย หมายถึง ราชสีห์ ซึ่งเป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์ ที่ได้รับการกล่าวถึงกันมากในวรรณกรรมเรื่องต่างๆ เพราะถือว่าเป็นสัตว์ที่สำคัญ มีกำลัง มีความดุร้าย และอำนาจเหนือเหนือกว่าสัตว์ทั้งปวง ดังนั้น จึงได้รับการยกย่องให้มีตำแหน่งเป็น ราชาแห่งสัตว์ป่า" และราชสีห์นั้น ก็มักจะถูกนำเอาไปเปรียบเทียบกับผู้มีอำนาจราชศักดิ์อยู่เสมอ จึงอาจกล่าวได้ว่า ราชสีห์นั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจ และกำลังโดยแท้ และด้วยเหตุนี้กระมัง ที่ทำให้กระทรวงมหาดไทยจึงได้ใช้ตรารูปราชสีห์ เป็นสัญลักษณ์ประจำกระทรวง  เนื่องด้วยเหตุที่ในสมัยก่อนนั้น สาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็นสาขาวิชาที่เรียกว่าเป็น    วิชาชีพ" (มิได้เป็นสาขาวิชาที่เป็นวิชาการ" ดังเช่นปัจจุบัน) และผู้ศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ ส่วนใหญ่ก็จะเข้ารับราชการอยู่ในกระทรวงมหาดไทย จึงได้มีการนำเอารูปสัญลักษณ์ราชสีห์ มาเป็นสัญลักษณ์สาขาวิชารัฐศาสตร์ และได้มีการเรียกกันสั้นๆ ว่า      สิงห์" มากระทั่งปัจจุบัน
     แต่สิงห์ของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเปิดสอนในหลักสูตรวิชารัฐศาสตร์ ก็มีสีสันที่แตกต่างกันออกไป ตามแต่ละสถาบัน โดยภาควิชารัฐศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใช้สัญลักษณ์เป็น สิงห์เงิน"