Więcej...

                            Proponujemy :

 • możliwość ciekawego i pożytecznego spędzenia wolnego czasu;
 • rozwijanie zdolności i pogłębianie wiedzy;
 • spotkanie z nauką na najwyższym poziomie;
 • zwiedzanie Polski;
 • pracę z wartościowymi ludźmi;
 • miłą atmosferę.   
Wymagamy :


 • sumiennego wypełniania powierzonych obowiązków;
 • wykonywania poleceń starszych, bardziej doświadczonych wolontariuszy;
 • prowadzenie dzienniczka i zapisywanie wszystkich wykonywanych przez siebie doświadczeń;
 • dobrych ocen w szkole;
 • nie używania wulgaryzmów;
 • do dnia zdania matury wolontariuszy Fundacji obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów.
Co czeka osoby zainteresowane?

        Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się na adres mailowy fundacji: wolontariat.chemia@gmail.com, z podaniem imienia i nazwiska oraz nazwy i adresu szkoły. Następnie na maila szkoły przyślemy test z wiedzy ogólnej do rozwiązania przez chętne osoby.  Prosimy o podanie na swojej pracy telefonu lub maila w celu zawiadomienia o wyniku.

Cele :

 • zachęcanie uczniów do nauki przedmiotów ścisłych;
 • przekazywanie uczniom wiedzy;
 • rozwijanie wśród uczniów zdolności logicznego myślenia;
 • uczenie właściwego obchodzenia się z substancjami chemicznymi;
 • propagowanie pozytywnych wzorców osobowych;
 • promocja idei wolontariatu.


Dlaczego to nie wystarcza?


    Najczęściej odwiedzamy każdą placówkę jednorazowo. Wynika to z dwóch powodów - po pierwsze - chcemy dać uczniom, w jak największej liczbie placówek, możliwość korzystania z naszego, interesującego sposobu przekazywania wiedzy, by wzbudzić w nich potrzebę jej pogłębienia. Po drugie, ze względu na koszty odczynników, nie jesteśmy w stanie przygotować dwóch równie interesujących pokazów.
    Posiadamy łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi i młodzieżą. Obserwujemy pozytywny wpływ pracy wolontariuszy na wiedzę i zachowanie naszych podopiecznych. Chcemy zacieśnić kontakt z uczniami, poprzez zaproszenie ich do współpracy przy organizowaniu pokazów w innych szkołach, a także zachęcenie ich do pogłębiania swojej wiedzy poprzez wyjazdy do placówek badawczych. W ten sposób nasze przesłanie dobroci, wzajemnej pomocy, życzliwości, otwartości na drugiego człowieka, pogoni za wiedzą ma możliwość poszerzenia swoich wpływów i ukorzenienia się w społeczności lokalnej. Zapał młodych ludzi, którego jeszcze nie zdołała przygasić konsumpcyjna rzeczywistość można wykorzystać dla wspólnego dobra, w myśl starego polskiego przysłowia: "czym skorupka za młodu nasiąknie...". Jesteśmy przekonani, że potrafimy wyszukiwać takich młodych ludzi, których swobodnie możemy postawić za wzór dla ich rówieśników.

Czym nasza Fundacja różni się od innych?


Między naszą Fundacją a innymi istnieją trzy zasadnicze różnice:
 • aktywne włączenie młodzieży w proces wychowawczy. Młodzież nie tylko jest wychowywana, ale poprzez swój przykład sama może stać się wzorem dla młodszych kolegów,
 • wszystkie osoby pracujące w naszej Fundacji wykonują swoją pracę społecznie (rozważamy tylko możliwość zatrudnienia księgowej), dzięki temu całość darowizny zostanie wykorzystana na cele Fundacji, a nie na wynagrodzenia pracowników i zarządu,
 • w Fundacji działają ludzie młodzi, pełni ideałów.

Co chcemy robić i dlaczego to jest ważne?


    Prowadzenie pokazów chemicznych w szkołach - w ten sposób możemy udowodnić uczniom, że nauka może być ciekawą przygodą, w której wszystkie fakty w logiczny sposób z siebie wynikają i dają się potwierdzić eksperymentalnie. Nie jest to więc tylko "wkuwanie" suchych definicji i niepowiązanych ze sobą faktów, bo tak zakłada mniej lub bardziej udanie sformułowany program nauczania.
    Dodatkowo na pokazach uczniowie mają możliwość samodzielnego przeprowadzania doświadczeń i wyciągania z nich wniosków, co ma ich prowadzić do określonego celu, do którego wiedzie, jak to w nauce, wiele różnych dróg, a trzeba wybrać tą najlepszą w danych warunkach. Taka forma zajęć uczy logicznego i krytycznego myślenia, które jest w naszej ocenie potrzebne wszystkim niezależnie od wieku i wykonywanego zawodu.
    Bardzo ważne, być może najważniejsze jest to, że uczestnicząc w pokazie młodzi ludzie mają możliwość zobaczenia w akcji innych młodych ludzi, którzy przyszli zrobić coś dla nich bezinteresownie, za darmo, nie szukając własnych korzyści. Uważamy, że taki przykład może przemówić do nich dużo silniej niż różne pięknie brzmiące słowa wypowiadane wokół nich, które ostatecznie okazują się tak samo piękne jak puste. Na koniec, co wiąże się z powyższym możemy w ten sposób przeprowadzić pierwszą selekcję i zaprosić nowych chętnych wolontariuszy do grupy.