Aspects of Time • Oblicza Czasu
2–3 grudnia 2016, Kraków, ul. Bernardyńska 3, aula UPJPII


Z
najdźmy czas na czas.

Augustyn z Hippony powiadał, że wie, czym jest czas, do momentu, aż ktoś go o to zapyta. W ósmej już edycji interdyscyplinarnych konferencji z cyklu „Wokół Myśli Michała Hellera” pragniemy iść o krok dalej i pytać o oblicza czasu. Termin oblicze potocznie kojarzony jest z twarzą, a – jak pisał Józef Tischner – spotkanie z twarzą ujawnia prawdę o człowieku, twarz wydaje się być niepojętym, nieuchwytnym, nieokreślonym narzędziem wskazującym punkt odniesienia wobec drugiego. Czy nieustający i niedostrzegalny czas również posiada swoje oblicze, swoją twarz? Czy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość to jedyne jego oblicza? Czym tak naprawdę jest czas i co na ten temat mówi współczesna nauka? Na te i na wiele innych pytań, od wieków nurtujących badaczki i badaczy, postaramy się odpowiedzieć podczas nadchodzącego wydarzenia. Tym samym zapraszamy wszystkie Byty studiujące, doktoryzujące się oraz pracujące naukowo – niezależnie od dziedzin, jakimi się zajmują – do wspólnych intelektualnych poszukiwań.

Konferencja odbędzie się w dniach 2–3 grudnia 2016 w Krakowie, w auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II przy ul. Bernardyńskiej 3.

WYKŁAD ks. prof. dr. hab. MICHAŁA HELLERA Czas i prawdopodobieństwo odbędzie się 3 grudnia o 18:20.

Nowością tej edycji jest próba umiędzynarodowienia przedsięwzięcia, również poprzez wprowadzenie drugiego języka konferencyjnego – stąd część referatów zostanie wygłaszona anglojęzycznie!

Udział bierny jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji.

Do zobaczenia na Obliczach czasu!

• • •

Let us make time for time.

Augustine of Hippo used to say he knew what time was until someone would ask him that. In the 8th edition of the ‘Around the Thought of Michał Heller’ interdisciplinary conferences we would like to go one step further and ask about the aspects of time. One of the formal meanings of the term aspect is associated with appearance of something or someone and—as Józef Tischner wrote—encountering the face reveals the truth about the human, the face seems to be an incomprehensible, elusive, indefinite tool indicating a reference point for the other. Does unceasing and imperceptible time also have its own face, i.e. aspect? Are the past, the present, and the future the only aspects of time? What time actually is and what contemporary science says on it? During the upcoming event we would try to answer these and many other questions which have been concerning researchers for centuries. Thus, we invite all studying and researching entities—irrespective of branches of science in which they operate—to joint intellectual inquiry.

The conference is taking place on 2–3 December 2016 in Krakow, Poland, in the lecture hall of the Pontifical University of John Paul II in Krakow at 3 Bernardyńska Street.

Prof. dr hab. MICHAŁ HELLER'S Czas i prawdopodobieństwo LECTURE is being given on 3 December at 6.20 pm.

What is new in this edition is an attempt at internationalising the project, also through the introduction of the second conference language—thus some presentations are to be delivered in English!

Passive participation is free of charge and requires no registration.

We look forward to seeing you at the Aspects of Time!