Platform: Convenant 2006

Convenant tussen leefbaarheidsgroepen en de gemeente Wijchen (2006)

Convenant algemeen

Convenant Uitwerking (1998)

Convenant (1995)

CONVENANT TUSSEN DE GEMEENTE WIJCHEN EN DE IN DE GEMEENTE ACTIEVE LEEFBAARHEIDGROEPEN

Inleiding

Dit convenant is in navolging van het convenant van 1995 en de uitwerking ervan in 1998. Deze twee documenten samen gaven vrij gedetailleerd de samenwerking tussen gemeente en leefbaarheidsgroepen weer. Een aantal van deze samenwerkingsafspraken is inmiddels ingeburgerd. Van de andere afspraken kan worden gesteld dat ze nog steeds de lading dekken, zo blijkt uit de evaluatie van 2003. Deze documenten zijn hiermee een waardevolle basis, doch er bleek behoefte aan een beknopte samenvatting. In dit convenant wordt uitgegaan van de goede intenties van alle partijen waarbij het overbodig wordt geacht om alles tot in detail te omschrijven. Een jaar na het ondertekenen van dit convenant zal opnieuw worden bekeken of deze tekst voldoet.

Algemeen

Voor bewoners maar ook voor bestuurders binnen de gemeente Wijchen is een goede leefomgeving erg belangrijk. Dit resultaat kan bereikt worden door de handen ineen te slaan. De leefbaarheidsgroepen geven stem aan de bewoners van een wijk/buurt of kern. Partijen hebben een relatie met elkaar die zich kenmerkt door openheid en eerlijkheid. Van beide partijen wordt verwacht dat zij zich naar eer en geweten inzetten.

Uitgangspunt

De gemeente en de bewoners zijn gesprekspartner van elkaar in de wijk/kern. Leefbaarheidsgroepen zijn voor de gemeente een aanspreekpunt om ideeën te toetsen en burgers te betrekken bij planontwikkeling maar ook bij ontwikkelingen die meer op het sociale vlak liggen. De leefbaarheidgroep van haar kant neemt initiatieven en/of geeft adviezen als de leefbaarheid van de wijk of dorp hierbij gebaat is. Het doel is altijd een zo optimaal mogelijke leefomgeving ontwikkelen voor de inwoners van de gemeente Wijchen.

Gemeente

Voor de gemeente is de leefbaarheidsgroep gesprekspartners bij de (plan)ontwikkeling binnen de wijk of kern. De gemeente spant zich in om alle betrokkenen binnen het gemeentelijk apparaat in de geest van dit convenant te laten handelen. Bij gemeentelijke plannen wordt de rol van de leefbaarheidsgroepen opgenomen in de betreffende werkprocessen.
De gemeente heeft een actieve rol in het informeren en raadplegen van leefbaarheidsgroepen.

Leefbaarheidsgroep

De leefbaarheidsgroep stelt zich politiek neutraal op, staat open voor alle wijk- en dorpsbewoners en is zo mogelijk een representatieve afspiegeling van de wijk of het dorp, zowel naar leeftijd als geografisch.
De leefbaarheidsgroep heeft een wegwijs functie van bewoners naar gemeente en anders om. Zij is oog en oor voor de wijk- en dorpsbewoners en voor de gemeente.

Communicatie

De gemeente en de leefbaarheidsgroepen geven samen vorm aan de communicatie. De leefbaarheidscoördinatoren zijn het eerste aanspreekpunt binnen de gemeente. Gedurende het jaar kan, indien wenselijk, 3 maal overleg plaatsvinden tussen coördinator en leefbaarheidsgroep. Internet, e-mail en andere communicatiemethoden kunnen worden ingezet. Partijen spreken elkaar aan op het moment dat mogelijk sprake is van belangenverstrengeling.

Taken

De gemeente heeft de taak om de leefbaarheidsgroepen te informeren en te raadplegen bij grote (wijk of kern overstijgende) structuurplannen.
De gemeente heeft de taak de leefbaarheidsgroepen te informeren te raadplegen en de gelegenheid te geven een advies te geven als het gaat over:
- Uitvoeringsplannen voor een wijk of dorp;
- Wijk- en dorpsvoorzieningen en invullingen c.q. wijzigingen van de bestemming;
- Plannen die invloed hebben op een straat;

De wijkbeheerder van de gemeente draagt zorg voor het uitvoeren van klein onderhoud. Indien van invloed op de omgeving wordt de leefbaarheidsgroep geïnformeerd. De leefbaarheidsgroep meldt klein onderhoud bij de wijkbeheerder.

Een aandachtspunt is dat er geen onjuiste verwachtingen worden gewekt

Financiën

De gemeente subsidieert de leefbaarheidsgroepen volgends de geldende subsidieregels.
Leefbaarheidsgroepen hebben de mogelijkheid om voor speciale projecten subsidie aan te vragen.

Arbitrage

Deze overeenkomst kan op initiatief van ieder der partijen worden gewijzigd, op voorwaarde dat beide partijen instemmen met betreffende wijziging.
Bij een geschil kiezen beide partijen gezamenlijk een bemiddelaar.

Rechtspersoon

Leefbaarheidsgroepen kunnen desgewenst een rechtspersoon worden.

Dit convenant wordt aangegaan voor een periode van één jaar en gaat in op 1 november 2005 en wordt geëvalueerd na een jaar.

Wijchen,

Namens gemeente Wijchen     Namens de leefbaarheidsgroep

de burgemeester,                  de voorzitter,