Platform: Convenant 1995

Convenant tussen leefbaarheidsgroepen en de gemeente Wijchen (1995)

Convenant algemeen

Convenant (2006)

Convenant Uitwerking (1998)

Inleiding

De werkgroepen leefbaarheid zetten zich in voor belangen van bewoners in wijken en dorpen. In nauw overleg met betrokken bewoners wordt getracht die problemen die een optimale leefbaarheid belemmeren op te lossen of wensen die de leefbaarheid bevorderen te realiseren. Dit gebeurt binnen onze gemeente niet vanuit een partijpolitieke gebondenheid, maar vanuit een neutrale benadering die in principe elke burger aanspreekt. Overleg en samenwerking met instanties is daarbij een belang rijke voorwaarde.

Een dergelijke belangenbehartiging lijkt wel haast in het verlengde te liggen van hetgeen de gemeente verwoordt in de nota Publieksbenadering en Sociale Vernieuwing (open communicatie met de "buitenwereld", toegankelijkheid, serieus nemen van de inbreng van de burger).

Als een belangrijk kenmerk van de democratie de betrokkenheid van de burger met zijn  bestuur is, dan kunnen werkgroepen leefbaarheid een instrument van de democratie genoemd worden. Een belangrijk uitgangspunt is dat werkgroepen een volwaardige gesprekspartner van de gemeente zijn. De werkgroepen bezitten een andere deskundigheid dan de gemeente, name lijk die van bewoner. Werkgroepen bestaan uit vrijwilligers die in principe wonen in de wijk waar de werkgroep actief is. De gemeente beschikt over technische-financiële deskundigheid.

Afspraken tussen de gemeente Wijchen en de werkgroepen leefbaarheid

De hieronder genoemde afspraken hebben tot doel het functioneren van de leefbaarheidsgroepen te bevorderen en een zo goed mogelijke samenwerking tussen gemeente en werkgroepen leefbaarheid te bewerkstelligen.* In dit convenant is formeel deze samenwerking vastgelegd aan de hand van rechten en plichten van beide partijen.

Algemene voor beide geldende afspraken:

 • in principe is er eenmaal per kwartaal overleg tussen een afvaardiging van de gemeente en de leefbaarheidsgroep, een en ander afhankelijk van de agenda;
 • in overleg tussen de partijen wordt bepaald wie aan dit overleg deelnemen;
 • de agenda voor het overleg gemeente/werkgroep wordt gezamenlijk opgesteld;
 • van het overleg wordt door de leefbaarheidsgroep een verslag gemaakt dat na goedkeuring door beide deelnemers wordt ondertekend;
 • een leefbaarheidsgroep kan zich in overleg laten bijstaan door een adviseur; indien dit financiële gevolgen heeft voor de gemeente of als het een adviseur betreft die in dienst is bij de gemeente, dient het college van Burgemeester en Wethouders hier vooraf toestemming te verlenen.

De leefbaarheidsgroepen werken vanuit onderstaande afspraken:

 • de werkgroep is politiek neutraal en staat open voor alle wijk en dorpsbewoners;
 • de leefbaarheidsgroep is een representatieve afspiegeling van de wijk of het dorp, zowel naar leeftijd als geografisch;
 • er moet sprake zijn van een zeker draagvlak in de wijk of het dorp, een en ander ter toetsing door de gemeente;
 • de werkgroep legt plannen die voor de wijk of het dorp van belang zijn voor aan de wijk en dorpsbewoners d.m.v.:
  - publicaties, strooifolders, kabelkrant en berichten in de Wegwijs of andere huis aan huis bladen;
  - het organiseren van informatieavonden voor bewoners;
  - het hebben van een contactpersoon voor de wijk of het dorp;
  - de leefbaarheidsgroep vervult een intermediair functie tussen wijk of dorpsbewoners en de gemeente in die zin dat zij wensen, knelpunten en bepaalde ontwikkelingen signaleert ten aanzien van een leefbare woonomgeving;
  - de werkgroep vertolkt de belangen van de wijk en dorps bewoners naar de gemeente en andere instanties, voor zover het een groeps- of wijk- en dorpsbelang betreft.

De gemeente werkt vanuit onderstaande afspraken:

 • de gemeente zal bij relevante uitvoeringszaken alsmede bij planvoorbereiding de leefbaarheidsgroep betrekken, uiteraard voorzover dat essentieel is voor beider functioneren;
 • de gemeente zal de leefbaarheidsgroep actief informeren voorzover dat van belang is voor het functioneren en ten behoeve van de taakuitoefening, een en ander met inachtneming van de mogelijkheden en de beperkingen van de Wet Openbaarheid Bestuur;
 • als de gemeente plannen ontwikkelt die de wijk of het dorp betreffen, wordt de werkgroep gelijktijdig met de betreffende raadscommissie hierover geïnformeerd zodat ook zij de betreffende plannen kunnen beïnvloeden.

Afspraken over de financiën:

 • een door de gemeente als zodanig erkende leefbaarheids groep ontvangt jaarlijks een afkoopsom in de vergader-, organisatie- en publiciteitskosten;
 • deze afkoopsom wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld;
 • jaarlijks dient zowel een financiële verantwoording als een inhoudelijke verslaglegging van de activiteiten te worden overlegd;
 • elke werkgroep heeft een budgethouder die als specifiek aandachtspunt deze financiën heeft. De middelen kunnen worden beheerd door de penningmeester van de wijkvereniging of het dorpshuis;
 • de werkgroep is verantwoordelijk voor de uitgaven die worden gedaan. Dit dient binnen de doelstellingen van de leefbaarheidsgroep te vallen;
 • toetsing op het nakomen van de afspraken zoals beschreven in deze paragraaf ligt bij de gemeente.

Evaluatie:

 • de evaluatie van het convenant zal plaatsvinden eind 1996.

Vastgesteld d.d. 4 juli 1995

door College van Burgemeester en Wethouders van Wijchen en

Leefbaarheidsgroep Hernen/Leur, Leefbaarheidsgroep Bergharen, Leefbaarheidsgroep Niftrik, Leefbaarheidsgroep Alverna, Leefbaarheidsgroep Saltshof, Leefbaarheidsgroep Woezik/Veenhof, Leefbaarheidsgroep Wijchen-Noord, Leefbaarheidsgroep Wijchen-Oost, Leefbaarheidsgroep Wijchen-West, Leefbaarheidsgroep Wijchen-Zuid I, Leefbaarheidsgroep Wijchen-Zuid II, Leefbaarheidsgroep Achterlo