Paschalishof

Woningbouw op terrein Paschalishonk en Heuvelstraat

DEBACLE PASCHALISHOF OPGELOST  

Woezik, 7 april 2009.

Op 18 december 2008 moest het college zijn voorstel om op de Paschalishof 18 woningen en een forse geluidsmuur te bouwen intrekken. Dat was voor de buurt een overwinning, maar niet voor de mensen die er een huis hadden gekocht. De bouw werd stilgelegd en er dreigde een jarenlang durende patstelling te ontstaan. Daarom hebben SC Woezik en de Leefbaarheidsgroep Woezik de koppen bij elkaar gestoken om een oplossing te vinden. Uitgangspunt was dat de geluidsmuur en de vijf woningen pal bij het sportpark van tafel moesten, en de overige woningen zoals gepland zouden kunnen worden gebouwd. Er is bemiddeld tussen en met de projectontwikkelaar en de bezwaarmakers en, na enige tijd en moeite, zijn we eruit gekomen. De wethouder heeft zich bij deze Woezikse bemiddeling aangesloten en uiteindelijk heeft het college formeel bevestigd dat het geluidsscherm er niet komt en dat het terrein van de vijf woningen groen zal blijven. Half april start de bouw van de 13 woningen. Aan de kopers van de vijf woningen is een oplossing geboden, deels binnen, deels buiten het project.

Met de Paschalishof wordt het terrein bedoeld achter de huizen van de Holenbergseweg, Woeziksestraat, Suikerbergseweg en Heuvelstraat.

Op dit best wel grote terrein staan momenteel twee wonigen en er zijn plannen om hier veel meer woningen te gaan bouwen. Hiernaast rechtsboven ziet u een schets van de plannen. Het plan is: een blokje met zes appartementen aan de Suikerbergseweg, daarnaast wil de huidige eigenaar een grote tweekapper realiseren, dan komen er acht koopwoningen in de goedkopere sector voor starters of senioren, en dan komt er nog een tweekapper. Het plaatje rechtboven is een tekening van het plan. Deze is afkomstig van Janssen Bouwontwikkeling, en getoond tijdens de informatieavond op 29-1-2007.

Zie ook de informatie op de site van de gemeente. De plannen zijn op dinsdag 15 mei 2007 gepresenteerd aan de Commissie RZ. Op dinsdag 12 juni 2007 is het project opnieuw aan de orde geweest in de Commissie RZ. De wethouder is door de commissie opgedragen om nu wel in overleg te gaan met omwonenden.

De Leefbaarheidsgroep en omwonenden zijn van mening dat het ook anders zou moeten kunnen. Hierover vond 10-10-2007 overleg plaats met wethouder De Bruijn. De volgende punten kwamen naar voren:

 • Waarom is het plangebied niet groter gemaakt door de twee huizen op te kopen, en misschien zelfs tuinen ten noorden ervan, dan had er een veel beter plan gemaakt kunnen worden. Het zou meer een echt hofje kunnen worden met alleen maar (en meer) laagbouwwoningen voor senioren en starters. Volgens de ontwikkelaar was dit "economisch niet haalbaar".
 • Veel mensen vinden het appartementenblok niet acceptabel: te groot, te dicht op de huizen, te veel beslag op de schaarse ruimte, te dicht op het sportveld. De leefbaarheidsgroep bracht naar voren dat nieuwbouw naast een sportpark moet voldoen aan de VNG eisen van milieuzonering; dus dat er binnen 50 meter niet gebouwd kan worden tenzij er aangetoond kan worden dat er geen milieu (geluid en licht) hinder zal zijn. De wethouder bevestigde dit en erkende dat er een dergelijk onderzoek gaande is, en beaamde ook dat op grond hiervan het appartementenblok er mogelijk niet kan komen. Dat was nieuw, tot dan toe was aan bewoners (en aan de raadscommissie) voorgespiegeld dat de nabijheid van het sportpark geen enkel probleem zou zijn.
 • De wethouder hield vast aan de eis van 50% goedkope bouw. Omdat er in de Donkerstraat dure woningen komen en er hier twee dure tweekappers komen, moeten er wel 14 goedkope woningen gebouwd worden. Dat kan niet als het appartementenblok zou vervallen. Vanuit de zaal kwam de reactie dat de wethouder zijn probleem niet op het bord van de bewoners mag leggen. De 50% geldt voor heel Wijchen en dat moet hij dan maar elders oplossen.
 • De omwonenden, vooral uit de Heuvelstraat, stelden dat de nokhoogte van de nieuwbouw in combinatie met de geringe afstand tot de bestaande huizen maakt dat het woongenot veel minder en de inkijk zeer groot gaat worden.
 • Onwonenden vroegen dringend om behoud van groen, ook vanwege het ontbreken van (open) speelplekken in de buurt. Dat zou mooi kunnen waar de appartementen waren gepland.
 • Er moet een oplossing komen voor de parkeeroverlast ten gevolge van activiteiten van het Paschalishonk.
 • Vervolgens was er een open, richtinggevende maar niet bepalende, discussie rondom de tekening met de stedebouwkundige die het vertaalde naar een schets. De ideeën gingen naar:
  - Geen appartementenblok.
  - De tweekapper naar rechts schuiven, drie huizen naar links en daarvan een rijtje van vijf of zes goedkopere huizen maken.
  - Geen parkeerplaatsen aan de noordzijde van de nieuwe weg.
  - De weg iets verleggen naar het noorden.
  - Daardoor worden de afstanden tussen de nieuwe huizen en die aan de Heuvelstraat een stuk groter.
  - Daardoor kmt er ruimte voor behoud van groen en een speelplek.
 • Er is afgesproken dat nu de gemeente de ideeën met de ontwikkelaar zal uitwerken en zal komen met een alternatief plan dat dan weer met omwonenden zal worden besproken.

Wordt vervolgd: 22 januari 2008, 19:30 uur, Zaal Verploegen.

Op deze avond worden de uitgewerkte schetsen besproken met de omwonenden.

Verkoop woningen via Driessen 

Verslag bijeenkomst Paschalishof 22-01-2008

 Woezikse Muur gepland?!!

Brief omwonenden: oproep aan gemeente tot overleg

Brief Leefbaarheidsgroep: overleg met bewoners!

Paschalishof

Woezikse Muur 1inleiding

Woezikse Muur 2 petitie buurt

Woezik E-Nieuwsbrief (nov)

Discussie in raadscommissie

Raadsvergadering 27 nov

Woezik E-Nieuwsbrief (dec)

Raadsbesluit 18 december?