Witold M. Wachowski

  • Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
  • Zakład Logiki i Kognitywistyki, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
  • Ośrodek Badań Filozoficznych

Jestem teoretykiem kognitywistyki, jak również kierownikiem Projektu Avant będącego platformą dla publikacji naukowych, konferencji i innych aktywności. Realizuję projekt badawczy „Interakcje w rozproszonych systemach poznawczych a indywidualizm metodologiczny" (w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki). Moje zainteresowania badawcze obejmują poznanie rozproszone, ekosystemy kulturowe, afordancje artefaktów, percepcję seksualną, a także percepcję widza kinowego.

Więcej

  • Institute of Philosophy, University of Warsaw
  • Section of Logic and Cognitive Science, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences
  • Centre For Philosophical Research

I am a philosopher of cognitive science, as well as the manager of the Avant Project, which serves as a platform for academic publishing, conferences and others. I am pursuing a research project entitled "Interactions in distributed cognitive systems and methodological individualism" (the National Science Centre grant). My research interests include distributed cognition, cultural ecosystems, affordances of artifacts, sexual perception, as well as film perception.

Find out more

ekologia poznawcza ● badania nad dizajnem ● kognitywistyka ● filozofia nauki

cognitive ecology ● studies on design ● cognitive science ● philosophy of science