Witold M. Wachowski

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Ośrodek Badań Filozoficznych

Jestem teoretykiem kognitywistyki, jak również kierownikiem Projektu Avant będącego platformą dla publikacji naukowych, konferencji i innych aktywności. Realizuję projekt badawczy „Interakcje w rozproszonych systemach poznawczych a indywidualizm metodologiczny" (w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki). Moje zainteresowania badawcze obejmują poznanie rozproszone, ekosystemy kulturowe, afordancje w projektowaniu, percepcję seksualną, a także percepcję widza kinowego.

Więcej

Institute of Philosophy, University of Warsaw

Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences

Centre For Philosophical Research

I am a philosopher of cognitive science, as well as the manager of the Avant Project, which serves as a platform for academic publishing, conferences and others. I am pursuing a research project entitled "Interactions in distributed cognitive systems and methodological individualism" (the National Science Centre grant). My research interests include distributed cognition, cultural ecosystems, affordances in design, sexual perception, as well as film perception. Find out more

ekologia poznawcza ● kognitywistyka ● filozofia nauki ● badania nad dizajnem

cognitive ecology ● cognitive science ● philosophy of science ● studies on design