พรที่สัมฤทธิ์

เรื่อง พรที่สัมฤทธิ์

ผู้แต่ง      พระพรหมคุณาภรณ์

ลักษณะคำประพันธ์      ร้อยแก้ว ประเภทธรรมบรรยาย

ข้อคิดที่ได้รับ

1.   พรเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ที่คนทั่วไปปรารถนา

2.   พรเป็นเรื่องของจิตใจ มิใช่เรื่องของอำนาจศักดิ์สิทธิ์

3.   ผู้ที่ได้รับพรจากผู้ให้ที่มีความปรารถนาดี จะรู้สึกอิ่มเอิบใจ เกิดกำลังใจ และตั้งใจดำเนินชีวิตไปตามครรลองที่ดี พรนั้นก็ได้ชื่อว่าบังเกิดผลสัมฤทธิ์แล้ว

เนื้อหาเสริม

1. ธรรมเนียมการให้พร

        พร คือผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษที่ให้ตามคำขอ แต่เดิมพรที่ให้มักเป็นพรตามคติพระพุทธศาสนา เช่น อายุ วรรณะ  สุขะ  พละ (ให้มีพลังหล่อเลี้ยงชีวิตให้ยืนยง ให้มีผิวพรรณดี ให้มีความสุข และให้มีกำลังแข็งแรง) ในสังคมไทยแต่โบราณนิยมให้ผู้ให้พรเป็นผู้ที่มีอาวุโส หรือผู้ที่มีสถานภาพสูงกว่าผู้รับพร

2. คำอวยพร  หมายถึง ถ้อยคำที่แสดงเจตนาถึงความปรารถนาดี มุ่งหวังให้ผู้รับมีความสุข ความสำเร็จ และความสมหวังในสิ่งที่พึงประสงค์ มักใช้ถ้อยคำที่ไพเราะ มีความหมายดี อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและค่านิยมของสังคมไทย

คำอวยพรแบ่งตามโอกาสการใช้ได้เป็น 2 ประการ คือ

1.คำอวยพรในโอกาสทั่วๆ ไป เช่น ผู้ใหญ่ให้พรเด็กที่ช่วยเหลือ

2.คำอวยพรเฉพาะโอกาสหรือในโอกาสพิเศษ เช่น วันเกิด วันแต่งงาน เป็นต้น

ข้อควรระวังในการใช้ถ้อยคำอวยพร  ได้แก่

1.เลือกใช้ถ้อยคำให้ถูกต้องและเหมะสมกับโอกาส

2.เลือกใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมกับบุคคล

คนไทยนิยมอวยพรโดยอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถืออำนวยประโยชน์ ความสุข ความสำเร็จ และความปลอดภัยแก่ผู้รับพร

หมายเหตุ อ่านเพิ่มเติมได้ในหนังสือ วิวิธภาษา หน้าที่  167 -173

Comments