างสาวสุกัลยา อนุชิตไพลิน

 ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ


  กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา           กลุ่มมาตรฐานการศึกษา      กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา          กลุ่มพัฒนาบุคลากร              กลุ่มงานธุรการ                              

       นายศรัณ  อัยราน้อย                              นางสาวเมชวิน  พุ่มมาลี                         นางสาววราภรณ์ สุวรรณศิริ                         นางพัชรินทร์  วิจักษนุกูล                            นางสุวรรณ์  สังข์นุช

 รก.หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา              หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการศึกษา            หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา              รก.หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบุคลากร                        หัวหน้างานธุกรการ 


 
 
                                                        
    
   นางสาวปานรดา  ฉัตรโชติกุล                        นายไพชยนต์  จันทร                             นางสาวอัญชลี  เรือนแก้ว                           นางวราภรณ์  สุขรัตนไชยกุล                        นางชลอ  เนตรท้วม
   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                    นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                      นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                                              
 
              
  
                                                                                        

        นางปัทมารัตน์  ทองมา                                              นางสาวสุนทรี  เกิดผล                                                                                                              นางสาวปัทมพาลินทร์  ชวนชาตรสกุล                            นางสาวสุภา  พุกประมาณ
   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                      นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                                                                                  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

                                                                                                          

         นางสาวชิชญา  สุขเกษม                                          นายนนทยา  พิมโคตร                                                                                                                                                                   
    นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                    นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                                                                                                                    
                                                       
                 
                                       
        นางจรินทร  รุ่งแจ้ง                                                นายวิษณุ  สุวรรณไตรย์
    นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                       นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                         

      

          นายนพดล  มณีศรี
   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ       

  

  นางสาวกรประพัสสร์  เขียวหอม
   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

 

   นางสาวผ่องศรี อารยรุ่งโรจน์
   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ