ความหนาแน่น

ความหนาแน่นของวัตถุ คือ
อัตราส่วนระหว่างปริมาตรและน้ำหนักของวัตถุ โดยวัตถุที่มี
ความหนาแน่นมากกว่าจะมีน้ำหนักมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบ
ในปริมาตรที่เท่ากันวัตถุจะไม่จมลงไปในของเหลวเมื่อวัตถุนั้น
มีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลววัตถุจะลอยปริ่มของเหลวเมื่อวัตถุนั้นมีความหนาแน่นใกล้เคียงกับของเหลว
วัตถุจะจมลงไปในของเหลวเมื่อวัตถุนั้นมีความหนาแน่นมากกว่าของเหลว 
 
 
 
 
 
 
Comments