ความชื้นของอากาศ

              ความชื้นของอากาศ  หมายถึง  ปริมาณของไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศ    ถ้าในอากาศมีปริมาณไอน้ำปะปนอยู่มาก แสดงว่าอากาศมีความชื้นมาก    และถ้าในอากาศมีปริมาณไอน้ำปะปนอยู่น้อยแสดงว่าอากาศมีความชื้นน้อย    แต่ถ้าในอากาศมีปริมาณไอน้ำอยู่มากที่สุดจนไม่สามารถรับไอน้ำต่อไปได้อีก   เรียกว่า อากาศอิ่มตัวไปด้วยไอน้ำ

 

 

 

ไอน้ำในอากาศ 

         ไอน้ำในอากาศ   มาจาก

1.    กระบวนการระเหยของน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆ

น้ำจากแหล่งน้ำต่าง ๆ เช่น ทะเล  มหาสมุทร  เมื่อได้รับพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ก็จะระเหยกลายเป็นไอลอยขึ้นสู่บรรยากาศเบื้องบน  กระบวนการนี้เรียกว่า  การระเหย  (evaporation

2.     กระบวนการคายน้ำของพืช 

  พืชมีวิธีลดความร้อนโดยการระเหยน้ำออกทางใบในรูปของไอน้ำ    กระบวนการนี้เรียกว่า  การคายน้ำ  (transpiration)  

 3.    การระเหยของน้ำจากกิจกรรมต่างในการดำรงชีวิตของมนุษย์  และโรงงานอุตสาหกรรม  เช่นในการหุงต้มปรุงอาหารในชีวิตประจำวัน    ในการทำงานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม

                 การระเหยของน้ำกับอุณหภูมิ   

                  การระเหยของน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆและการคายน้ำของพืชจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศ  ถ้าอากาศมีอุณหภูมิสูงจะมีความสามารถรับไอน้ำได้มากกว่าอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำ

 

                  การบอกค่าความชื้นของอากาศ

                 การบอกค่าความชื้นของอากาศนิยมบอกเป็น  2  แบบ

      1    ความชื้นสัมบูรณ์ (absolute humidity

      2    ความชื้นสัมพัทธ์ (relative  humidity

                      ความชื้นสัมบูรณ์ (absolute humidity)  หมายถึง   อัตราส่วนระหว่างมวลของไอน้ำในอากาศ  (หน่วยเป็นกรัม)  กับปริมาตรของไอน้ำในอากาศ (หน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร) ณ อุณหภูมิเดียวกัน                

 

                         สูตร  ความชื้นสัมบูรณ์    =    มวลของไอน้ำในอากาศ     

                                                                            ปริมาตรของอากาศ 

 

                                     ความชื้นสมบูรณ์มีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ตัวอย่าง    ณ อุณหภูมิ  28  องศาเซลเซียส   อากาศปริมาตร    25 ลูกบาศก์เมตร   มีปริมาณไอน้ำอยู่    1500  กรัม  

                จงหาว่าอากาศมีความชื้นสมบูรณ์เท่าไร

วิธีทำ                   สูตร  ความชื้นสัมบูรณ์    =    มวลของไอน้ำในอากาศ     

                                                                            ปริมาตรของอากาศ 

                                                                    =   

                                                                     60  กรัม/ลูกบาศก์เมตร

                            ตอบ อากาศมีความชื้นสมบูรณ์   60   กรัม/ลูกบาศก์เมตร

 

                      ความชื้นสัมพัทธ์ (relative  humidity) หมายถึง ร้อยละของ อัตราส่วนระหว่างมวลของไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศขณะนั้น กับมวลของไอน้ำอิ่มตัว 

                       สูตร      ความชื้นสัมพัทธ์  =   มวลของไอน้ำในอากาศ    x   100

                                                                          มวลของไอน้ำอิ่มตัว  

 

                                    ความชื้นสัมพัทธ์ มีหน่วยวัดเป็นเปอร์เซ็นต์  หรือร้อยละ

ตัวอย่าง  1  ณ อุณหภูมิ  30  องศาเซลเซียส   อากาศปริมาตร    25 ลูกบาศก์เมตร   มีปริมาณไอน้ำอยู่    3550  กรัม  

                แต่  ณ เวลานั้นอากาศสามารถรับไอน้ำได้สูงสุดถึง   5000   กรัมจงหาว่าอากาศมีความชื้นสัมพัทธ์

                เท่าไร

วิธีทำ                   สูตร  ความชื้นสัมพัทธ์   =    มวลของไอน้ำในอากาศ    100 

                                                                            มวลของไอน้ำอิ่มตัว 

                                                                    =    x 100

                                                                     71  %

                            ตอบ อากาศมีความชื้นสัมพัทธ์   71   %

 

  ตัวอย่าง  2    ณ อุณหภูมิ  28  องศาเซลเซียส   อากาศปริมาตร    30  ลูกบาศก์เมตร   มีปริมาณไอน้ำอยู่    2520  กรัม   แต่ ณ เวลานั้นอากาศสามารถรับไอน้ำได้เต็มที่ถึง     6000  กรัม   จงหาความชื้นสมบูรณ์และความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ

 

วิธีทำ                  สูตร  ความชื้นสัมบูรณ์    =    มวลของไอน้ำในอากาศ     

                                                                            ปริมาตรของอากาศ 

                                                                    =   

                                                                     84  กรัม/ลูกบาศก์เมตร

                            ตอบ  อากาศมีความชื้นสมบูรณ์   84   กรัม/ลูกบาศก์เมตร

 

                           สูตร  ความชื้นสัมพัทธ์    =    มวลของไอน้ำในอากาศ      x 100

                                                                            มวลของไอน้ำอิ่มตัว

                                                                    =    x 100

                                                                    =   42   %

                               ตอบ  อากาศมีความชื้นสัมพัทธ์     42   %   หรือ   ร้อยละ   42

                  

 

         2.เครื่องมือวัดความชื้นของอากาศ

การวัดความชื้นนิยมวัดเป็นความชื้นสัมพัทธ์  โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า  ไฮกรอมิเตอร์ (hygrometer)  ซึ่งมีอยู่หลายชนิด

          1.  ไฮกรอมิเตอร์แบบเส้นผม  ลักษณะ เป็นตลับ  ใช้หลักการยืดและหดของเส้นผม  ที่ว่า เมื่ออากาศชื้นเส้นผมจะยืดยาวออก   และเมื่ออากาศแห้งเส้นผมจะหดตัว    

                2. ไฮกรอมิเตอร์แบบกระเปาะเปียกกระเปาะแห้ง      ประกอบด้วยเทอร์โมมิเตอร์ 2 อัน ที่กระเปาะของเทอร์มอมิเตอร์อันหนึ่งมีผ้าเปียกหุ้มอยู่  เรียกว่า เทอร์มอมิเตอร์กระเปาะเปียก ส่วนอีกอันหนึ่ง เรียกว่า เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้ง     เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกอุณหภูมิจะต่ำกว่าเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้ง

                ในการวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์จะเอาผลต่างระหว่างอุณหภูมิของเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้งและกระเปาะเปียกไปอ่านค่าความชื้นสัมพัทธ์จากตารางและค่าความชื้นสัมพัทธ์จะแสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์

หน้าเว็บย่อย (1): ความกดอากาศ
Comments