อ.นิติพงษ์  ศิริวงศ์
ประธานสาขา

carr

Information System

e-doc

pbbs

person

poll

spakanajarn

lawcomputer


ประกันคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
    ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด โดย สกอ
            ข้อ1.1 คำสั่งคณะกรรมการ TQF ปริญญาตรี (Click)
             ข้อ2.1 คุณวุฒิ  (Click)
             ข้อที่11หลักฐาน3.1 (Click)

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
    2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(Click)
    2.2 วิทยาศาสตร์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ผู้ใช้บัณฑิต)(Click)

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
    ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 
            แนบเอกสาร 3.1.2 แผนการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 (Click)
            แนบเอกสาร 3.1.3แผนการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 (Click)  
             แนบเอกสาร3.1.4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ 2558 (Click)
    ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
            โครงการพัฒนานักศึกษา(Click)

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
    ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
            การพัฒนาอาจารย์ฯ(Click)
            คำสั่งคณะกรรมการTQFปริญญาตรีล่าสุด-1(Click)
            แผนพัฒนาคุณภาพฯ (Click)
            ระบบบริหารและพัฒนาอาจารย์(Click)

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
    ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
            คำสั่งคณะกรรมการTQFปริญญาตรีล่าสุด-1(Click)
            ผลประกัน ปี 57(Click)
            มคอ 1(Click)
            มคอ 2 (Click)
    ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
            5.2.1แผนการศึกษา (Click)
    ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน
            5.3.1คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (Click)
            5.3.2การวัดและการประเมินผลการเรียน (Click)
            5.3.3มาตรฐานการอุดมศึกษา (Click)
 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
    ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้)
            ห้องสมุด(Click)