ข่าวประชาสัมพันธ์                        

https://photos.app.goo.gl/McxiCqDxNzTwFrCm7

Driver's license

ข่าวนักเรียน นักศึกษา

   นักเรียน นักศึกษาระบบปกติ
  • รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนวันไหว้ครู ประจำปี 1/2561 >>คลิ๊ก
    นักเรียน นักศึกษา กลุ่มเทียบโอนความรู้ประสบการณ์รายวิชา
  • กำหนดการยื่นคำร้องเทียบโอนผลการเรียนและขอรับการประเมินเบื้องต้น  2/2561 >>คลิ๊ก
  • รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินแรกเข้านักศึกษาเทียบโอนความรู่และประสบการณ์ฯ >>คลิ๊ก 
  • กำหนดการเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 >>คลิ๊ก  
  • ตารางวัน เวลา และสถานที่การประเมินความรู้และประสบการณ์รายวิชา >>คลิ๊ก

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ >>คลิ๊ก  
  • รับสมัครครูพิเศษสอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ รับสมัครถึง 20 พย.ุ61 >>คลิ๊ก  
  • รับสมัครครูพิเศษสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รับสมัครถึง 26 พย.ุ61 >>คลิ๊ก 
  • รับสมัครเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รับสมัครถึง 8 พ.ย.61 >>คลิ๊ก
  • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2562 >>คลิ๊ก 

Driver's license
College Order
plc
https://www.youtube.com/channel/UCVC6Zy6Cq3zNkYH6QG-ko_Q/videos?view_as=subscriber

เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

banner
http://www.r-radionetwork.com/website/home
http://www.v-cop.go.th/v-cop/
http://www.thaiteachers.tv/
https://www.studentloan.or.th/index.php/home
http://edltv.thai.net/vocation/
http://www.fixitcenter.org/fixit/
https://www.doe.go.th/prd/
http://thaiinvention.net/
http://www.niets.or.th/en/
http://www.hrm-hrd.com/labor/