HOME

โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี ๒๕๖๐

        สพฐ. ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงงดเหล้า (สคล.) สำนักงงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  และภาคีเครือข่าย ได้ดำเนินการโครงการ
ครูดีไม่มีอบายมุข ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ ๖  โดยขอเชิญชวน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยเขียนใบสมัครดังเอกสารแนบ และส่งใบสมัครมาทางไปรษณีย์เท่านั้นตามที่อยู่ในคำชี้แจง
หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙  
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


      โรงเรียนวิถีพุทธ คือ โรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่นำหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการบริหารและการพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา อย่างบูรณาการ

กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑
 • ประชุมสัมมนาผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ รุ่นที่ 1 ระชุมครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธ รุ่นที่ 1 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 โดยมี นายวันชัย  เกิดมีโภชน์ รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ...
  ส่ง 26 ส.ค. 2559 23:40 โดย คุณ บัวทอง
 • ประชุมสัมมนาเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธระดับภาคสงฆ์ ๔ ๒๐ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ประชุมสัมมนาเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธระดับภาคสงฆ์ ๔ โดยมีตัวแทนจากจังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ และกำแพงเพชร ร่วมแลกเปล ...
  ส่ง 20 มิ.ย. 2559 06:02 โดย คุณ บัวทอง
 • ดูงานร.ร.สระยายโสมวิทยา     คณะศึกษาดูงาน สพป.กพ.1โดยการนำท่านรอง ทินกร หมวกแก้ว ดูงานร.ร.สระยายโสมวิทยา โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  สังกัด สพม.9 สุพรรณบุรี ม ...
  ส่ง 13 มิ.ย. 2559 01:51 โดย คุณ บัวทอง
 • อบรมค่ายคุณธรรม       วันที่ 11 มิถุนายน 2559  นายทินกร  หมวกแก้ว รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมค่ายคุณธรรมโรงเรียนในฝันในสังกัด สพป.กำแพงเพชร ...
  ส่ง 13 มิ.ย. 2559 01:49 โดย คุณ บัวทอง
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »