ใบงานวิทยาศาสตร์

สำหรับผู้สอน

เอกสารประกอบการพบกลุ่ม  ครั้งที่ 1 เรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิชาวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

ผู้สอนให้ผู้เรียนดูภาพและสรุปผลการเกิดความแตกต่างกันของภาพโดยใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ตามหัวข้อต่อไปนี้

1.             จากการสังเกตภาพเห็นข้อแตกต่างในเรื่องใดบ้าง

2.             ตั้งสมมติฐานของสาเหตุความแตกต่างกันทางธรรมชาติ

3.       จากภาพดังกล่าวสามารถตั้งสมมติฐาน  สาเหตุความแตกต่างอะไรบ้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ข

                                                                                                                          

 

 

ภาพ ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ข

                       ภาพแสดงทรัพยากรธรรมชาติที่เคยมีอย่างสมบูรณ์ได้ทำลายจนร่อยหรอไปแล้ว
เกมส์จับคู่

ผู้สอนให้ผู้เรียนจับคู่สถานการณ์ที่กำหนดให้กับทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่กำหนดให้

 

ทำป้ายแสดงทักษะทางวิทยาศาสตร์ใส่ฟิวเจอร์บอร์ด หรือตามความเหมาะสม

 

ทักษะการสังเกต

ทักษะการวัด

ทักษะการคำนวณ

ทักษะการจำแนกประเภท

ทักษะการทดลอง

 

บัตรคำ

ด.ญ.อริษากำลังทดสอบวิทยาศาสตร์

 

ด.ญ.วิไล วัดอุณหภูมิของอากาศได้ 40 ํC

 

ม้ามี 4 ขา  สุนัข มี4 ขา  ไก่มี 2 ขา นกมี 2 ขา  ช้างมี 4 ขา

 

ด.ญ. พนิดา กำลังเทสารเคมี

 

ด.ช. สุบินใช้ตลับเมตรวัดความยาวของสนามตะกร้อ

 

ด.ญ. อพิจิตรแบ่งผลไม้ได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มรสเปรี้ยวและรสหวาน

 

วรรณนิภา ดูภาพยนตร์วิทยาศาสตร์  3  มิติ

 

ด.ญ. นันทพร หยดสารละลายไอโอดีน ลงบนข้าวเหนียวที่เตรียมไว้

 

รูปทรงกระบอกมีความสูงประมาณ  4 นิ้ว ผิวเรียบ

 

นักวิทยาศาสตร์แบ่งพืชออกเป็น 2 พวก คือ พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่

 

 


แบบสำรวจระบบนิเวศ

 

คำสั่ง : ให้ผู้เรียนสำรวจระบบนิเวศโดยรอบ ศรช.แล้วบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้

ตอบคำถาม ข้อ 1-3 ก่อนออกไปสำรวจระบบนิเวศ

1. ระบุแหล่งระบบนิเวศที่จะไปสำรวจ………………………………………………………………

2.  ผู้เรียนคิดว่าจะเจออะไรบ้างในสถานที่ที่ผู้เรียนไปสำรวจ (อธิบายพอสังเขป) ……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

3. ผู้เรียนจะมีวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน ข้อ 2 ได้ด้วยวิธีใด

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….

 

แบบบันทึกการสำรวจระบบนิเวศ

 

สิ่งมีชีวิตที่พบ

สิ่งไม่มีชีวิตที่พบ

ลักษณะการอาศัยอยู่ร่วมกัน

 

 

อธิบายพอสังเขป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพบริเวณระบบนิเวศที่สำรวจ

 

 

 

 

 

 

 

 


ใบงาน เรื่อง ระบบนิเวศ

คำสั่ง : ให้ผู้เรียนศึกษาแบบเรียน เรื่องระบบนิเวศ แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

ระบบนิเวศ คืออะไร………………………………………………………………………………....

ยกตัวอย่างสภาพต่างๆ ของสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา มา 5 ตัวอย่าง………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 ชีวนิเวศคืออะไร…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

จงอธิบายลักษณะของ “ถ้ำ” มาพอสังเขป……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

ทำไมชายฝั่งทะเลจึงเป็นระบบนิเวศที่มีความพิเศษ………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

บริเวณใดในโลกที่พบ “ป่าชายเลน” และทำไมจึงเป็นเช่นนั้น……………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

การศึกษาสิ่งมีชีวิตทำได้กี่วิธี  อะไรบ้างจงอธิบาย…………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

ในการจัดลำดับชั้นของชีวภาพ สิ่งมีชีวิตใดที่ที่อยู่ระดับต่ำสุด……………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

จงอธิบายลักษณะของป่าดิบชื้นในทวีปเอเชีย………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

ทำไมมหาสมุทรจึงมีความสำคัญต่อดาวเคราะห์โลก………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

องค์ประกอบของระบบนิเวศมีอะไรบ้างให้อธิบายพอสังเขป……………………………………....

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย คือ……………………………………………………….……………..

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

องค์ประกอบที่มีชีวิต (Biotic components) ที่มาจาก พืช สัตว์ต่างๆ แบ่งออกได้ เป็นกี่แบบ อะไรบ้าง

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

พลังงานชนิดใดที่ส่งมาถึงระบบนิเวศทั้งมวลบนโลก ………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

จงอธิบายลักษณะของการหายใจในระดับเซลล์ (Respiration)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 “วัฏจักรของน้ำ” (Water cycle) คืออะไร และมีลักษณะอย่างไร

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

วัฏจักรของคาร์บอน (Carbon Cycle) คืออะไร และมีลักษณะอย่างไร

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………


ใบงาน กรต.

กิจกรรมที่ 1  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (แบบเรียนหน้าที่ 13)

 

ให้นักศึกษาออกแบบแก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่อไปนี้

โดยมีอุปกรณ์ ดังนี้  เมล็ดถั่ว    ถ้วยพลาสติก   กระดาษทิชชู    น้ำ    กระดาษสีดำ

 

 

 

 


กำหนดปัญหา  ……………………………………………………………………………………    

การตั้งสมมติฐาน  …………………………………………………………………………………                                 

ตัวแปรต้น  ……………………………………………………………….………………              ตัวแปรตาม…………………………………………………………..……………………           ตัวแปรควบคุม…………………………………………………………………………… 

 

วิธีการทดลอง

……………………………………………………………………………………………………….    

……………………………………………………………………………………………………….    

……………………………………………………………………………………………………….    

……………………………………………………………………………………………………….    

……………………………………………………………………………………………………….    

……………………………………………………………………………………………………….    

……………………………………………………………………………………………………….    

……………………………………………………………………………………………………….    

……………………………………………………………………………………………………….     

……………………………………………………………………………………………………….    


 

ใบงาน กรต.เรื่องเทคโนโลยี

 

คำสั่ง : ให้ผู้เรียนศึกษาและตอบคำถามตามหัวข้อต่อไปนี้

1. เทคโนโลยี(Technology) หมายถึง

2. เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ  ได้แก่

3. เทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน                               

4. เทคโนโลยีที่เหมาะสม  หมายความถึง

5.ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตร มา 2 ตัวอย่าง

 


ใบงาน กรต.เรื่องโครงงาน

 

1.   วางแผนจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจอยากรู้มา 1 โครงงาน โดยดำเนินการดังนี้

1)      -    ระบุประเด็นที่สนใจ/อยากรู้/อยากแก้ไขปัญหา ( 1 ประเด็น )

-       ระบุเหตุผลที่สนใจ/อยากรู้/อยากแก้ไขปัญหา ( ทำไม )

-       ระบุแนวทางที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้  ( ทำได้ )

2.  ระบุผลดีหรือประโยชน์ทางการแก้ไขโดยใช้กระบวนการที่ระบุ (พิจารณาข้อมูลจากข้อ 1)        มาเป็นชื่อโครงงาน โดย  

1)      ระบุชื่อโครงงานที่ต้องการแก้ไขปัญหาหรือทดลอง

2)      ระบุเหตุผลของการทำโครงงาน (มีวัตถุประสงค์อย่างไร ระบุเป็นข้อ ๆ )

3)      ระบุตัวแปรที่ต้องการศึกษา ( ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม )

4)      ระบุความคาดเดา (สมมติฐาน) ที่ต้องการพิสูจน์

3.  จากข้อมูลตามข้อ 2) ให้นักศึกษาเขียนเค้าโครงโครงงานตามประเด็นดังนี้

1)   ชื่อโครงงาน ………................................................................................................

2)   ที่มาและความสำคัญของโครงงาน………...............................................................

3)   วัตถุประสงค์ของโครงงาน………..........................................................................

4)   ตัวแปรที่ต้องการศึกษา ………............................................................................

5)   สมมติฐานของโครงงาน ………............................................................................

6)   วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณที่ต้องใช้

                6.1   วัสดุอุปกรณ์...........................................................................................

                6.2   งบประมาณ...........................................................................................

7)   วิธีดำเนินงาน ( ทำอย่างไร )

8)   แผนการปฏิบัติงาน ( ระบุกิจกรรม วันเดือนปี และสถานที่ที่ปฏิบัติงาน )

กิจกรรม

วันเดือนปี

สถานที่ปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

 

 

 

 

 

9)   ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ทำโครงงานนี้แล้วมีผลดีอย่างไรบ้าง).........................................

10)  เอกสารอ้างอิง(ใช้เอกสารใดบ้างประกอบในการค้นคว้าหาความรู้ในการทำโครงงานนี้)

4.  นำเค้าโครงที่จัดทำแล้วเสร็จไปขอคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วขออนุมัติดำเนินงาน

5.   ดำเนินตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดในเค้าโครงโครงงาน พร้อมบันทึกผล

        1)   สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) ในแต่ละกิจกรรม

2)   ผลการทดลองทุกครั้ง

เฉลย ใบงาน กรต. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

โดยมีอุปกรณ์ ดังนี้  เมล็ดถั่ว    ถ้วยพลาสติก   กระดาษทิชชู    น้ำ    กระดาษสีดำ

 

 

 

 


กำหนดปัญหา        แสงผลต่อการเจริญเติบโตของเมล็ดถั่วหรือไม่

การตั้งสมมติฐาน   ถ้าแสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของเมล็ดถั่วแล้วดังนั้นเมล็ดถั่วที่ได้รับแสงจะเจริญเติบโตได้ดีกว่า

ตัวแปรต้น             แสง

                ตัวแปรตาม            การเจริญเติบโตของเมล็ดถั่ว

                ตัวแปรควบคุม    เมล็ดถั่ว,ถ้วยพลาสติก,กระดาษทิชชู,ปริมาณน้ำ

 

การทดลอง

1. แช่เมล็ดถั่วเขียวไว้ 1 คืน

2. ใส่น้ำลงในถ้วยพลาสติก 3 ใบ ให้มีระดับน้ำสูงประมาณ 1 cm

3. พับทบกระดาษทิชชูหลายๆ ชั้น พรมน้ำให้ชื้น แล้วนำไปบุด้านในของถ้วย ทำเช่นนี้กับถ้วยพลาสติกทั้ง 3 ใบ

4. วางเมล็ดถั่วเขียว 6 เมล็ด ที่แช่น้ำแล้วไว้ระหว่างกระดาษทิชชูและถ้วย

5. ถ้วยใบที่ 1 ให้ใช้กระดาษสีดำปิดไว้โดยระมัดระวังไม่ให้แสงเข้าไปในถ้วย  ถ้วยใบที่ 2 วางไว้บริเวณใกล้เคียงบริเวณใบที่ 1

6. สังเกตการเจริญเติบโตโดยวัดความสูงของเมล็ดถั่วทุกวัน และบันทึกผลของเมล็ดถั่วทุกวันเป็นเวลา 5 วัน และเติมน้ำลงในถ้วยให้สูง   1 cm ทุกวัน


เฉลย ใบงาน เรื่อง ระบบนิเวศ

ระบบนิเวศ คืออะไร

ตอบกลุ่มมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใสสิ่งแวดล้อมบริเวณใดบริเวณหนึ่ง  โดยมีความสัมพันธ์กัน  ผ่านระบบห่วงโซ่อาหารและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสภาพทางกายภาพ 

ยกตัวอย่างสภาพต่างๆ ของสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา มา 5 ตัวอย่าง

ตอบอุณหภูมิ  ความชื้น  ดิน  ความสูงต่ำของพื้นที่อาศัย….

ชีวนิเวศคืออะไร

ตอบระบบนิเวศที่มีความคล้ายคลึงกัน….

จงอธิบายลักษณะของ “ถ้ำ” มาพอสังเขป

ตอบภายในถ้ำไม่มีแสงสว่าง  ความชื้นสูง  อุณหภูมิคงที่เกือบตลอดทั้งปี….

ทำไมชายฝั่งทะเลจึงเป็นระบบนิเวศที่มีความพิเศษ

ตอบเพราะเป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง….

บริเวณใดในโลกที่พบ “ป่าชายเลน” และทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

ตอบบริเวณชายฝั่งทะเลเขตร้อน….

การศึกษาสิ่งมีชีวิตทำได้กี่วิธี  อะไรบ้างจงอธิบาย

ตอบการศึกษาสิ่งมีชีวิตทำได้ 2 วิธศึกษาโดยองค์รวม ….

ในการจัดลำดับชั้นของชีวภาพ สิ่งมีชีวิตใดที่ที่อยู่ระดับต่ำสุด

ตอบเซลล์….

จงอธิบายลักษณะของป่าดิบชื้นในทวีปเอเชีย

ตอบป่าดิบชื้นในทวีปเอเชีย เป็นป่ามรสุม ซึ่งมีฝนตกเป็นฤดูกาล….

ทำไมมหาสมุทรจึงมีความสำคัญต่อดาวเคราะห์โลก

ตอบมหาสมุทรมีอิทธิพลต่อสภาพภูมิอากาศบนโลก  ถ้าไม่มีมหาสมุทรอากาศบนโลกจะลางคืนองค์ประกอบของระบบนิเวศมีอะไรบ้างให้อธิบายพอสังเขป

ตอบมีองค์ประกอบ 2 แบบ คือ

ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย….

องค์ประกอบที่มีชีวิต (Biotic components) ที่มาจาก พืช สัตว์ต่างๆ แบ่งออกได้ เป็นกี่แบบ อะไรบ้าง

ตอบ3 แบบ คือองผู้ผลิต….

พลังงานชนิดใดที่ส่งมาถึงระบบนิเวศทั้งมวลบนโลก

ตอบแสงจากดวงอาทิตย์….

จงอธิบายลักษณะของการหายใจในระดับเซลล์ (Respiration)

ตอบการหายใจในระดับเซลล์ เป็นการทำให้โมเลกุลของอินทรียสารแตกตัวออกเป็น CO2 และ

“วัฏจักรของน้ำ” (Water cycle) คืออะไร และมีลักษณะอย่างไร

ตอบการเปลี่ยนแปลงสถานะภาพของน้ำ มี 3 แบบ คือ

วัฏจักรของคาร์บอน (Carbon Cycle) คืออะไร และมีลักษณะอย่างไร

                ตอบการสังเคราะห์แสงโดยพืช สาหร่าย แ
Comments