จิตรกรรม

  
         จิตรกรรม เป็นงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการวาด ระบายสี และการจัดองค์ประกอบความงามอื่น เพื่อให้เกิดภาพ 2 มิติ ไม่มีความลึกหรือนูนหนา ผู้สร้างสรรค์งานจิตรกรรม เรียกว่า จิตรกรพจนานุกรม อธิบายว่า เป็นการสร้างงานทัศนศิลป์บนพื้นระนาบรองรับ ด้วยการลาก ป้าย ขีด หรือขูดวัสดุลงบนพื้นระนาบ
         งานจิตรกรรมเป็นศิลปกรรมอย่างหนึ่ง ที่มนุษย์ใช้เป็นสื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกความคิด ความเชื่อ ในขณะนั้น สามารถแสดงรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ สามารถแสดงอารมณ์ ของผู้สร้างงานจิตรกรรมนั้น ๆ ได้ มนุษย์สร้างงานจิตรกรรมมาตั้งแต่สมัยยังอยู่ในถ้ำ ร่องรอยขีดเขียนในถ้ำต่าง ๆ ที่พบเห็นในปัจจุบันเกิดจากฝีมือของมนุษย์โบราณ ได้สร้างผลงานจิตรกรรมไว้ การสร้างงานจิตรกรรมมีในทุกชนเผ่าทั่วโลก งานจิตรกรรมบางครั้งทำหน้าที่เป็นภาษาภาพ และใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ใช้สื่อสารกับจิต วิญญาณ ความเชื่อประเพณี วัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชน
           จอห์น แคนาเดย์ (John Canaday) ได้ให้ความหมายของจิตรกรรมไว้ว่า จิตรกรรม คือ การระบายชั้นของสีลงบนพื้นระนาบรองรับ เป็นการจัดรวมกันของรูปทรง และ สีที่เกิดขึ้นจากการเตรียมการของศิลปินแต่ละคนในการเขียนภาพนั้น พจนานุกรมศัพท์ อธิบายว่า เป็นการสร้างงานทัศนศิลป์บนพื้นระนาบรองรับ ด้วยการ ลาก ป้าย ขีด ขูด วัสดุ จิตรกรรมลงบนพื้นระนาบรองรับ
ภาพจิตรกรรมที่เก่าแก่ที่สุดที่เป็นที่รู้จักอยู่ที่ถ้ำ Chauvet ในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งนักประวัติศาสตร์บางคนอ้างว่ามีอายุราว 32,000 ปีเป็นภาพที่สลักและระบายสีด้วยโคลนแดงและสีย้อมดำ แสดงรูปม้า แรด สิงโต ควาย แมมมอธ หรือมนุษย์ ซึ่งมักจะกำลังล่าสัตว์
  งานจิตรกรรมจึงไม่ใช่เพียงการเขียนภาพ เพื่อให้เหมือนหรือเก็บข้อมูลรายละเอียดของภาพ ให้มากที่สุดจึงถือว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพ ถ้าเป็นเช่นนั้นผลงานจิตรกรรมก็คงไม่ต่างกับ ภาพถ่ายบันทึกเหตุการณ์ทั่วไปเท่านั้น งานจิตรกรรมที่ดีจะแสดงตัวตน ความเป็นตัวเองของผู้สร้าง บอกถึงอารมณ์ความรู้สึก แสดงความคิด ของผู้นั้นได้อย่างดี
            สำหรับบุคคลทั่วไปที่กำลังจะเริ่มฝึกฝนเรียน ในการทำงานจิตรกรรมในเบื้องต้นก็ยังเป็นการยากที่จะเข้าใจลึกซึ้งลงไปในเรื่อง จิต วิญญาณ อารมณ์ ความรู้สึก ที่นอกเหนือจากการเห็นด้วนตา แต่การฝึกฝน หมั่นเรียนรู้หาประสบการณ์ ก็จะทำให้ สามารถเกิดความเข้าใจ และรู้สึกไปในผลงานที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้น
            งานจิตรกรรมโดยทั่วไปก็จะหมายถึง ผลงานที่สามารถมองเห็นได้เพียงด้านเดียวอาจจะอยู่บนกระดาษ บนผนัง บนกระดาน หรือบนผ้าใบ โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น สีน้ำ สีฝุ่น สีน้ำมัน สีอครายลิก สีโปสเตอร์ สีไม้ สีเทียน สีชอล์ก หรือใช้วัสดุ ต่าง ๆ ปะปิดผสมผสานลงไปบนผลงาน การเริ่มต้นเรียนจิตรกรรมควรจะต้องทำความรู้จักส่วนประกอบต่างๆ ในโครงสร้างงานจิตรกรรม ดังต่อไปนี้

             1. พื้นงาน
             2. พู่กัน
             3. สีและวัสดุที่ใช้ผสมสี
             4. ขาหยั่งเขียนภาพ
         ซึ่งจำแนกได้ตามลักษณะวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ได้เป็น 2 ประเภท คือ ภาพวาด และ ภาพเขียน 
    1. จิตรกรรมภาพวาด (Drawing) จิตรกรรมภาพวาด เรียกเป็นศัพท์ทัศนศิลป์ภาษไทยได้หลายคำ คือ ภาพวาดเขียนภาพวาดเส้น ดัง ตัวอย่าง

            2. จิตรกรรมภาพเขียน (Painting) ภาพเขียนเป็นการสร้างงาน 2 มิติบนพื้นระนาบด้วยสีหลายสี เช่น

   1.การเขียนภาพสีน้ำ (Colour Painting)
   2. การเขียนภาพสีน้ำมัน (Oil Painting)
   3.การเขียนภาพสีอะคริลิค (Acrylic Painting)
   4.การเขียนจิตรกรรมฝาผนัง (Fresco Painting)
   5.จิตรกรรมแผง(Panel Painting)    
         ตัวอย่าง ภาพเขียนสีน้ำ
    

ตัวอย่าง ภาพสีน้ำมัน


ตัวอย่าง ภาพอะคริลิค


ตัวอย่าง การเขียนจิตรกรรมฝาผนัง


ตัวอย่างภาพจิตรกรรมแผง

  


ที่มา สันติรัฐ ประเสริฐสุข
Comments