หนังสือ

  • พจนานุกรมพม่า-ไทยและไทย-พม่า (2537-ทุน สกว.) – ร่วมเรียบเรียง
  • พจนานุกรมพม่า-ไทย (2551-งบประมาณกระทรวงการต่างประเทศ) – ร่วมเรียบเรียง
  • พจนานุกรมไทย-พม่า (2551-งบประมาณกระทรวงการต่างประเทศ) – ร่วมเรียบเรียง
  • คิดแบบพม่า : ว่าด้วยชาติและวีรบุรุษในตำราเรียน (2551-สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
  • เรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมพม่า (2551-งบประมาณกระทรวงการต่างประเทศ)
  • มองพม่า ผ่า(น)วรรณกรรมบางเรื่อง (2552-งบประมาณแผ่นดิน)
  • ราชาธิราชยุทธนา (ราชาธิราชฉบับพม่า : ทุนกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ - 2552)
  • สัทศาสตร์ภาษาพม่า (ทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - 2558)
  • หลักนิยมรัฐพม่า @ ภาพตัวแทนไทย (2559-งบประมาณแผ่นดิน)

Ċ
วิรัช นิยมธรรม,
May 10, 2015, 12:04 AM
Ċ
วิรัช นิยมธรรม,
Sep 23, 2017, 1:44 AM
Ċ
วิรัช นิยมธรรม,
Jun 10, 2012, 4:12 AM
Ċ
วิรัช นิยมธรรม,
Jun 8, 2016, 3:53 AM
Ċ
วิรัช นิยมธรรม,
Jan 25, 2017, 4:50 AM
Ċ
วิรัช นิยมธรรม,
Feb 3, 2015, 4:33 AM
Ċ
วิรัช นิยมธรรม,
Dec 14, 2015, 4:15 PM
Ċ
วิรัช นิยมธรรม,
Jan 29, 2016, 10:37 PM
Ċ
วิรัช นิยมธรรม,
Jun 17, 2014, 5:56 AM
Ċ
วิรัช นิยมธรรม,
Jun 10, 2012, 4:54 AM
Comments