วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต เป็นโรงพยาบาลทหาร ที่มีคุณภาพและคุณธรรม

พันธกิจ
ให้บริการทางแพทย์ทหารแก่หน่วยทหารกำลังพล ครอบครัวทหารและประชาชนทั่วไป

เข็มมุ่งปี ๒๕๖๑
พัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการส่งเสริมและป้องกันโรค แก่กำลังพลทหาร และครอบครัวค่ายวิภาวดีรังสิต เพื่อมุ่งสู่รพ.คุณภาพและคุณธรรม

ค่านิยมหลัก
ยึดอุดมการณ์ทหาร ทำงานเป็นทีม ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มีมาตรฐานวิชาชีพ
Comments