งานแพทย์แผนไทย

แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต 
    
เปิดบริการ ในเวลาราชการ วันจันทร์ วันศุกร์ เวลา 08.30 . 16.30 . และ 

นอกเวลาราชการ วันเสาร์ วันอาทิตย์ เวลา 08.30 . 16.30 .

***ปิดทำการทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ และ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ของสัปดาห์สุดท้ายของแต่ละเดือน 

    · มีการให้บริการแพทย์แผนไทย คือ การนวดไทยและประคบสมุนไพร 
    · มีเตียงให้บริการนวดแผนไทย ทั้งหมด เตียง 
    · มีบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ คือ แพทย์แผนไทย นาย และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย นาย 
    · สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้จำนวน ราย / เตียง / วัน 

ตารางเวลาบริการแพทย์แผนไทย

08.30 น.

09.30 น.

10.30 น.

11.30 น. -13.00 น.

พักกลางวัน

13.00 น.

14.00 น.

15.00 น.

***ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 095-5676625 หรือ 077-295046 ต่อ 757


ระเบียบปฏิบัติในการเข้ารับบริการแพทย์แผนไทย รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต

    ๑. ผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการต้องมีบัตรประจำตัว รพ. ค่ายวิภาวดีรังสิต

    ๒. ผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการที่ไม่ได้ทำการนัดรักษา แต่ต้องการรับบริการ ต้องตรวจสอบคิวตารางการนวดก่อน ที่ห้องแพทย์แผนไทย

    ๓. ขั้นตอนการรับบริการ ผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการจะได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์แผนไทย และได้รับการนวดประคบสมุนไพรจากผู้ช่วยแพทย์แผนไทย และในกรณีที่ผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการมีอาการป่วยที่ซับซ้อนต้องได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบันก่อนรับบริการแพทย์แผนไทย

    ๔. กรณีที่ผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ มาพบแพทย์แผนปัจจุบันหรือมีนัดแพทย์แผนปัจจุบัน ต้องแจ้งให้แพทย์แผนไทยทราบก่อนที่จะทำการลงคิวนัดแพทย์แผนไทย 

    ๕. ผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการที่ทำการนัดเพื่อรักษาแผนไทย ต้องมาก่อนเวลานัด ๓๐ นาที เพื่อทำการตรวจร่างกายก่อนทำการนวดแผนไทย โดยไม่ได้โทรแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถือว่าสละสิทธิ์ (หากติดภารกิจสำคัญไม่สามารถมาตามเวลาที่นัดไว้ได้ สามารถโทรแจ้งหรือเลื่อนนัดได้ตามเบอร์ติดต่อห้องแพทย์แผนไทย) **กรณีผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการต้องการเลื่อนวันนัดกรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน

    ๖. กรณีผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการมาช้ากว่าเวลาที่นัดไว้ ผู้ใช้บริการจะได้รับการนวดประคบสมุนไพรตามเวลาที่เหลืออยู่

    ๗. กรณีที่ผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการมีอาการผิดปกติตามข้อห้ามในการนวดแผนไทย ให้งดการนวดแผนไทยในครั้งนั้นก่อน แล้วนัดทำการรักษาอีกครั้งโดยต้องตรวจสอบอาการผิดปกติก่อน

    ๘. การขอใบรับรองแพทย์ ควรแจ้งล่วงหน้าก่อนทำการรักษา และสามารถรับใบรับรองแพทย์


อัตราค่าบริการแพทย์แผนไทย 

ประเภทบริการ

ระยะเวลา(นาที)

ค่าบริการ(บาท)

หมายเหตุ

๑.นวดไทย

๖๐

๒๕๐

ใช้สิทธิ์เบิกได้ครั้งละไม่เกิน ๒๕๐ บาท

๒.นวดไทยและประคบสมุนไพร

๖๐

๒๕๐

ใช้สิทธิ์เบิกได้ครั้งละไม่เกิน ๒๕๐ บาท


    - ผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการที่ใช้สิทธิเบิกได้ (เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง,เบิกต้นสังกัด,องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) สามารถนัดเพื่อรับการรักษาได้ ๒ ครั้ง / สัปดาห์ / คน 
    
    - ใช้สิทธิเบิกได้ไม่เกินครั้งละ ๒๕๐ บาท ( ๑ ชม.) / วัน หากผู้รับบริการต้องการรับบริการมากกว่า ๑ ชั่วโมง จะต้องชำระเงินเองในส่วนของชั่วโมงถัดไป 

    - วันเสาร์ – อาทิตย์ เป็นการเปิดบริการนอกเวลาราชการ สามารถใช้สิทธิเบิกได้เฉพาะค่านวดและประคบสมุนไพร (๒๕๐ บาท) ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการนอกเวลาเพิ่มเป็นจำนวน ๕๐ บาท 

    - สิทธิการรักษาที่สามารถเข้ารับบริการแพทย์แผนไทยได้ คือ เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง,เบิกต้นสังกัด,องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น,ประกันสังคม,ชำระเงินเอง 
    
    - ผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการสิทธิประกันสังคม ไม่สามารเบิกได้ ผู้ใช้บริการต้องชำระเงินเอง 
*** งดรับการให้บริการผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง***

Comments