در این جلسه با جزئیات دیگری در مورد پیاده سازی کلاس ها که مبانی شی گرایی محسوب می شود آشنا می شویم. سپس با توضیح کلیات تولید و توسعه نرم افزار آشنا خواهید شد تا بدانید به عنوان برنامه نویس چه مسئولیت هایی بر عهده ی شماست و شما به عنوان یک دانشجو باید پس از تمام شدن این دوره چه توقعی از خودتان داشته باشید و کارآیی استاد و دوره ای که گذرانده اید را ارزیابی کنید

در این جلسه با توسعه ی برنامه ای که یک ماشین حساب ساده است، به بررسی بسیاری از مفاهیم کلاس خواهیم پرداخت و طریقه ی وراثت و توسعه ی یک کلاس از روی کلاس دیگر نیز مرور خواهد شد

ClassDetails (exe file) 1 file [10 KB] برنامه اجرایی نمونه جلسه هفتم  

ClassDetails (sln file) [63 KB] سورس کد جلسه هفتم  -مفاهیم کلاس

Calculator (png file) pictures [707 KB] عکس های برنامه جدید

Presentation Software Development - ppt [450 KB]  فایل ارائه ی مراحل تولید و توسعه ی نرم افزار

این فایل را دانلود کنید و اصطلاحات این فایل را برای امتحان با دقت مطالعه کنید