11th Session
Home     Downloads     Sessions

طبق سرفصل های این درس، پروژه ای را باید انجام دهیم. ما در طی جلسات قبل تقریبا تمامی مطالب کتاب را پوشش داده ایم و از این به بعد یعنی در دوجلسه ی باقی مانده می خواهیم یک پروژه ی کامل را به اتمام برسانیم. البته باید بدانید که پروژه ها زمانبندی خاص خودشان را دارند و اگروقت کافی مثل پروژه ی ما نداشته باشد مسلما برنامه پر از خطا و اشکال خواهد بود. هدف ما این است که برای کسب اعتماد به نفس برای دانشجویان و اینکه آنها با کمی تمرین دیگر می توانند تا عمق مسائل و فراگیری تکنیک های فنی را طی کنند

Project Jame Elmi Karbordi Qom - sln file - zipped    پروژه ی عملی درس برنامه نویسی سیستم های تجاری - ویژوال استودیو
Project Jame Elmi Karbordi Qom - exe file - zipped    پروژه ی عملی درس برنامه نویسی سیستم های تجاری - فایل اجرایی
Picture from Northwind Database Diagram   نمای کلی داده ها در اسکیو ال سرور      عکس