เทคโนโลยีสารสนเทศม.1

วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

      กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนขุขันธ์  จัดการเรียนการสอนที่มุ่งหวังให้นักเรียนมีกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ  มีองค์ความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขไม่สร้างภาระให้แก่สังคม  ตลอดจนสามารถมองเห็นอาชีพ    ที่ตนเองถนัดและนำเอาวิชาความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพได้

 

ภารกิจกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต  และรู้เท่าทัน      การเปลี่ยนแปลง  สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต  การอาชีพ  และเทคโนโลยี  มาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และแข่งขันในสังคมไทยและสากล  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  รักการทำงาน  และมีเจตคติที่ดี  ต่อการทำงาน   สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง  และมีความสุข

 

เป้าหมายกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

๑.            เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและครอบครัว  การอาชีพ  การออกแบบ

และเทคโนโลยี  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และเทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ

๒.          เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  การประกอบอาชีพ   การจัดการ  การแสวงหาความรู้และ

เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน  สามารถทำงานอย่างมีกลยุทธ์  สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์

หรือวิธีการใหม่ ๆ

๓.           เพื่อให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  ขยัน  อดทน  รักการทำงาน  ขยันอดออม 

ตรงต่อเวลา  เอื้อเฟื้อ  เสียสละ  และมีวินัยในการทำงาน  เห็นคุณค่าความสำคัญของงานและอาชีพสุจริต  ตระหนักถึงความสำคัญของสารสนเทศ  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และพลังงาน

 


Comments