7. ผลงานด้านการครองคน

1.  ความสามารถในการร่วมทำงานเป็นกลุ่มและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะ

1.1  ให้ความเห็น ปรึกษาและเสนอแนะในงานที่ตนรับผิดชอบ

1.2  การมีส่วนร่วมในงานที่รับผิดชอบ

1.3  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน

1.4  มีความสามารถในการคิดและเสนอเหตุผล

1.5  มอบหมายงานให้ปฏิบัติตามความรู้และความสามารถ

1.6  เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น

1.7  การให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกิจกรรม

 

2.  ความยุติธรรมในการปฏิบัติต่อสังคม และการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ

2.1  การประพฤติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ และวิธีการที่กำหนด

2.2  การยึดถือผลประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นหลัก

2.3  การตัดสิน วินิจฉัยหรือแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล

2.4  ความสำนึกต่อหน้าที่ในการให้บริการ

2.5  การช่วยเหลือแนะนำในสิ่งที่ดีตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์

2.6  การให้บริการด้วยความเต็มใจและเสมอภาค

2.7  การมีอัธยาศัยดี เป็นกันเองและสุภาพต่อทุกคน

 

Comments