dating

dating : タガログ語 / スラング
【Tag】arrival : (touchaku),とうちゃく,到着,(toutatsu),とうたつ,到達,advent : 出現,到来,(kourin),こうりん,降臨
【Slang】(= uso, moda, kaaya-ayang katauhan)

Anong oras ang dating doon sa -? : タガログ語
(~niwa-nanji-ni-tsuki-masu-ka?),
~にはなんじにつきますか?,
~には何時に着きますか?

Binati namin ang mga bagong dating.  : タガログ語
We welcomed the new arrivals.
私達は到着したばかりの人達を歓迎した。

Bukas ang araw ng kanyang dating. : タガログ語
Tomorrow is the day of his arrival.
明日は彼の到着日である。

Gaya din ba ng dating -? : タガログ語
(mae-no~to-onaji-desu-ka?),
まえの~とおなじですか?,
前の~と同じですか?

abot : ビコール語
【Bik】arrival : 到着,出現,changing one's mind : 心変わり,within reach of hands : 手の届く範囲,(Tag. : pagdating , dating , pagbabago ng isip , abot , naaabot , nakukuha , nadudukwang)

abut : ビコール語
【Bik】arrival : 到着,出現,changing one's mind : 心変わり,(Tag. pagdating , dating , pagbabago ng isip)

antos : ビコール語
【Bik】to reach up to : ~まで届く,~まで達する,to gain headway : 前進する

Nakaantos man sya sagkod sa kahurihurihing hurnada. : ビコール語
He reached up to the very last round.
彼は、最終ラウンドまで進んだ。

Nag-antos sya kan kulang na su kargamento kan saiyang bapor. : ビコール語
He gained headway when his ship had less cargo.
彼の出荷の積荷は減少したが利益は上昇した。

appear : スラング
【Slang】(= maligayang dating)

apiranda : スラング
【Slang】(= dating, sipot)

bagong abot : ビコール語
【Bik】new arrival : 到着したばかりの人,新参者,(Tag. bagong dating)

bagong dating : タガログ語
【Tag】new arrival : 到着したばかりの人,新参者

Binati namin ang mga bagong dating.
We welcomed the new arrivals.
私達は到着したばかりの人達を歓迎した。

bagong salta : スラング
【Slang】(= bagong dating)

dating lugal : タガログ語
【Tag】(moto-no-basho),もとのばしょ,元の場所,(itsumo-no-basho),いつものばしょ,いつもの場所

dating oras : タガログ語
【Tag】(itsumo-no-jikan),いつものじかん,いつもの時間

datong : ビコール語
【Bik】gift given upon arriving (from a trip) : (旅行からの)お土産, to arrive : 到着する

May datong akong tikoy ki Inay. ビコール語
I have tikoy as gift for Inay.
母へtikoyのお土産がある。

in / out : スラング
【Slang】(= oras sa pagdating at pag-alis sa opisina)

pagdating : タガログ語
【Tag】arrival : (touchaku),とうちゃく,到着,(toutatsu),とうたつ,到達,advent : 出現,到来,(kourin),こうりん,降臨

Abisuhan mo si Philip ng aking pagdating. : タガログ語
Notify Philip about my arrival.
フィリップに私が到着したことを知らせてください。

Maligayang pagdating. : タガログ語
Welcome!
(youkoso),
ようこそ。,
Welcome home!
(irasshai),
いらっしゃい。

pagdating na araw na iyon : タガログ語
【Tag】,(sono-hi-ni-naru-to),そのひになると,その日になると

pagdating ng alas : タガログ語
【Tag】,(~ji-ni-naruto~),~じになると~,~時になると~

pagdating sa : タガログ語
【Tag】(~ni-kanshite),~にかんして,~に関して

Wala akong tiwala sa sarili ko pagdating sa pag-awit. : タガログ語
(utau-koto-niwa-jishin-ga-nai-desu.),
うたうことにはじしんがないです,
歌うことには自信がないです。

pagdatong : ビコール語
【Bik】arrival : 到着,出現,(Tag. pagdating)

rookie : スラング
【Slang】(= bagong salta),(= baguhang pulis)

salta : スラング
【Slang】(= bagong dating)
Comments