หน้าหลัก

แผนผังบุคลากรงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์


นายวิระ ออมทรัพย์ทวี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี


นางอภิฤดี  เจริญสุข
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวสุนทรา  ทิพย์นางรอง
ครูพิเศษสอน
ปฏิบัติหน้าที่ :  หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ


นายสาโรจน์ ซื่อสัตย์
พนักงานราชการ  (ครู)
ปฏิบัติหน้าที่ :  หัวหน้างานสิ่งประดิษฐ์