พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ SEA-Creative Camp 2018  
ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์


โครงการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
วันที่ 4 มิถุนายน 2561  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี  จ.ปทุมธานี


ประชุมชี้แจงรายละเอียดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคกลาง ครั้งที่15 ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี


นางวันดี  นิตย์โชติ
หัวหน้าแผนกวิชา
สามัญสัมพันธ์


http://datacenter.vec.go.th/vec_web/login.htm?mode=admission

http://datacenter.vec.go.th/vec_web/login.htm?mode=init

http://118.175.21.18/scripts/foxweb.exe/oa_login

http://www.vec.go.th/

http://www.moe.go.th/moe/th/home/

http://otepc.go.th/

http://www.ksp.or.th/ksp2013/home/

http://ipa.vec.go.th/default.aspx

http://rms.pktc.ac.th/index.php?p=login

http://www.fti.or.th/2016/thai/index.aspx

https://www.studentloan.or.th/index.php/home

www.kahoot.ithttp://www.v-cop.go.th/v-cop/