หน้าหลัก

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget


ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การขอเอกสารทางการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ (Click)
- ประกาศขยายเวลาการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์  
[Click]  
- ห้องสมุดดิจิทัลโรงเรียนสตรีวัดระฆัง [ SR Digital Library ]
- ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 /2564   [ ตารางเรียนชั้น ม.ต้น ]  ตารางเรียนชั้น ม.ปลาย ]
- แบบฟอร์มโครงการสอน กำหนดการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ (Download) 
- ตราสัญลักษณ์โรงเรียน (Logo SR.2018) Download 

ความภาคภูมิใจร้อยพวงมาลัยคล้องคอเรือสุพรรณหงส์


คนมันต้องคุย | เรียนเลขอย่างไรไม่ให้เสียน้ำตา "เด็ก Top ONET คณิตศาสตร์ สตรีวัดระฆัง"

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Orinary National Educational Test
          
http://www.niets.or.th/examdownload/
............คลังสื่อการเรียนการสอนและห้องเรียนคุณภาพ DLIT....................................................................................................
https://drive.google.com/open?id=1YIR77gZQden_919HQglh6B4jw_IgIEdr           http://www.dlit.ac.th/pages/classroom.php