หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (Click)
ประกาศ: ยกเลิกเรื่องการรับระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 และ ปพ.2 ของนักเรียนชั้น ม.3
(Click)
ประกาศ: เรื่องการรับระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 และ ปพ.2 ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
 (Click)
 
- โรงเรียนสตรีวัดระฆังขอเเจ้ง "เลื่อน" การรับสมัครนักเรียน ในวันที่ 21 - 25 มีนาคม 2563 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ 4 ปีการศึกษา 2563 (รอบทั่วไป)  (Download)
- แบบฟอร์มโครงการสอน กำหนดการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ (Download) 
- ตราสัญลักษณ์โรงเรียน (Logo SR.2018) Download 

ความภาคภูมิใจร้อยพวงมาลัยคล้องคอเรือสุพรรณหงส์


คนมันต้องคุย | เรียนเลขอย่างไรไม่ให้เสียน้ำตา "เด็ก Top ONET คณิตศาสตร์ สตรีวัดระฆัง"

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Orinary National Educational Test
          
http://www.niets.or.th/examdownload/
............คลังสื่อการเรียนการสอนและห้องเรียนคุณภาพ DLIT....................................................................................................
https://drive.google.com/open?id=1YIR77gZQden_919HQglh6B4jw_IgIEdr           http://www.dlit.ac.th/pages/classroom.php