หน้าแรก!! ประกาศ !!

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

                        ม.1 GIFTED MEP 

                        ม.4 MEP


!!  ประกาศผลการเรียนออนไลน์  !!
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2560
30  มีนาคม  2561


ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง  ปีการศึกษา 2561
 ห้องเรียนแจกใบสมัคร สมัครสอบ วันสอบ
คัดเลือก
 ประกาศ
ผลสอบ
 รายงานตัว มอบตัว
 ห้องเรียนพิเศษ
      
- มัธยมศึกษาปีที่ 1
    1. ห้อง Gifted 2 ห้อง
    2. ห้อง MEP    1 ห้อง

 1-28 ก.พ. 61
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 24-28 ก.พ. 61
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
หมดเขตรับสมัคร
 10 มี.ค. 61
(09.00-16.30 น.)
  15 มี.ค. 61

  ภายใน
15 มี.ค. 61
(09.00-16.30 น.)
ภายใน 
18 มี.ค. 61
(09.00-16.30น.)
 - มัธยมศึกษาปีที่ 4
    1. ห้อง MEP    1 ห้อง
    (แผนอังกฤษ - คณิต)
 1-28 ก.พ. 61
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 24-28 ก.พ. 61
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
หมดเขตรับสมัคร
 11 มี.ค. 61
(09.00-16.30 น.)
 16 มี.ค. 61
   ภายใน
16 มี.ค. 61
(09.00-16.30 น.)
 ภายใน 
18 มี.ค. 61
(09.00-16.30น.)
 ห้องเรียนทั่วไป 
      
 - มัธยมศึกษาปีที่ 1
    จำนวน 5 ห้อง
 5-28 มี.ค. 61
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
25-28 มี.ค. 61
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 31 มี.ค. 61
(09.00-16.30 น.)

 4 เม.ย. 61

 4 เม.ย. 61
(09.00-16.30 น.)
(ไม่มาถือว่าสละสิทธิ์)
7 เม.ย. 61
(09.00-16.30 น.) 
 - มัธยมศึกษาปีที่ 4
   วิทย์-คณิต             2 ห้อง
   อังกฤษ - คณิต       2 ห้อง
   อังกฤษ - จีน          1 ห้อง
   อังกฤษ - ฝรั่งเศส    1 ห้อง
   อังกฤษ-ไทย-สังคม 1 ห้อง

 5-28 มี.ค. 61
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 25-28 มี.ค. 61
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 1 เม.ย. 61
(09.00-16.30 น.)
 5 เม.ย. 61  5 เม.ย. 61
(09.00-16.30 น.)
(ไม่มาถือว่าสละสิทธิ์)
 8 เม.ย. 61
(09.00-16.30 น.)
 - นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.1
     1.วงโยธวาทิต
     2.ดนตรีไทย
     3.นาฏศิลป์
     4.กีฬาวอลเล่ย์บอล
  5-26 มี.ค.61
25-26 มี.ค.61
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  27 มี.ค.61
(09.00-16.30 น.)
 28 มี.ค.61 28 มี.ค.61
(09.00-16.30 น.)
(ไม่มาถือว่าสละสิทธิ์)
 7 เม.ย. 61
(09.00-16.30 น.) 
 - นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ม.4
    1.วงโยธวาทิต
 5-26 มี.ค. 61 25-26 มี.ค. 61
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 27 มี.ค. 61
(09.00-16.30 น.)
 28 มี.ค. 61 28 มี.ค.61
(09.00-16.30 น.)
(ไม่มาถือว่าสละสิทธิ์)
 8 เม.ย. 61
(09.00-16.30 น.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------
ระบบประกาศและรายงานผลสอบโอเน็ต
\\ นักเรียน ม.3 ประกาศผลสอบวันที่ 26 มีนาคม 2561 //
!! นักเรียน ม.6 ประกาศผลสอบวันที่ 3 เมษายน 2561 !!
http://www.newonetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Login.aspx
............คลังสื่อการเรียนการสอนและห้องเรียนคุณภาพ DLIT....................................................................................................
https://drive.google.com/open?id=1YIR77gZQden_919HQglh6B4jw_IgIEdr           http://www.dlit.ac.th/pages/classroom.php

*********************************************************************************************************
TCAS 61 ระบบรับนิสิตนักศึกษาใหม่ปี 2561
https://seniorswu.in.th/2017/tcas-admission/
*********************************************************************************************************


Comments