หน้าหลักข่าวสารประชาสัมพันธ์

   - ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 [ ม.ต้น ]  [ ม.ปลาย ] 
   - ตราสัญลักษณ์โรงเรียน (Logo SR.2018) Download 
   - บันทึกขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Download
   - รูปเล่มรายงานประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) Download


                              ร่างแนวปฏิบัติการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) 
เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

https://campus.campus-star.com/education/76367.html


ระบบประกาศและรายงานผลสอบโอเน็ต
http://www.newonetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Login.aspx
............คลังสื่อการเรียนการสอนและห้องเรียนคุณภาพ DLIT....................................................................................................
https://drive.google.com/open?id=1YIR77gZQden_919HQglh6B4jw_IgIEdr           http://www.dlit.ac.th/pages/classroom.php


Comments