งานทะเบียนนักเรียน

มาตรฐานการให้บริการ งานทะเบียนนักเรียน


การขอ ปพ.1 ครั้งที่ 2 ของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
1. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม การขอ ปพ.ครั้งที่ 2  ที่นี่ค่ะ
บนเว็บไซต์ หรือดาวน์โหลดเอกสารจากที่นี่
แล้วกรอกข้อมูลส่งที่ห้องวิชาการ

    1.2 รอการแจ้งกำหนดวันที่สามารถรับเอกสาร
    1.3 เข้ารับ ที่กลุ่มบริหารวิชการ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา