หน้าแรก

https://drive.google.com/drive/folders/1J1O0e6Fw9R73KQ1iesemvvwGhwdB_0yI?usp=sharing
 
https://drive.google.com/folderview?id=0B2lR0ZSgmuv-RHVpemJBTGRUT1U&usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0B2lR0ZSgmuv-S1RaQ3lqRk1teG8/view?usp=sharing
 
นำเสนองานโรงเรียนสุจริต
 
https://drive.google.com/folderview?id=0B2lR0ZSgmuv-fmJMclA5MkhUREcwZUJwZTdhN2hYekRxckl2TmRENl9PcUI5TFpfM0Q3eDA&usp=sharing
 
https://drive.google.com/file/d/0B2lR0ZSgmuv-WXo0SVZSVkl1SkU/view?usp=sharing
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NWlITMI_bTM3Xmfuwqf89lcVUkrA0AbokNrGTBGtC0M/edit?usp=sharing
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G0IwZXafZ-tZUxmP2A65lkslcvJFTvgawmxiQKWTMls/edit?usp=sharing
http://www.nesdb.go.th/aboutus/kpr/Doc/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87/CPI.pdf
 
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bnoXyYIJ-FjH-BmW0XkPCEQfuYOI_SNndO1wfq9RYKc/edit?usp=sharing
 
https://drive.google.com/folderview?id=0B2lR0ZSgmuv-fnJ6Q3lQQ1JYTWVreUJPX3lhVEZtRkZyMks4N1JjZEpUSFp1MWthM0g5bG8&usp=sharing
 
https://drive.google.com/folderview?id=0B2lR0ZSgmuv-fnhpOEtUTlRjNWwzVzFHTlhfQi13aFpMM1FWcVBxWk9HWE9meVRNMXJ2Znc&usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11OBxV_ENV7HPWkm-OG6HpSHn7-9TM2aJqvUopw6mjDw/edit?usp=sharing

https://drive.google.com/folderview?id=0B2lR0ZSgmuv-fjVoWm5RVEZCZXZDdVk0QmRrMEIxUlQ0WFdXa29UUEI1dTB3NnNYTWk0b1U&usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B2lR0ZSgmuv-UkpORUthWExRQ1k/view?usp=sharing
กิจกรรมอนุรักษ์ลำน้ำแม่กก ปล่อยปลาและปลูกป่า ณ โรงเรียนบ้านรวมมิตร
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ และโรงเรียนในเครือข่ายตำบลแม่ยาว จันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559
โดยมีการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กิจกรรมอนุรักษ์ลำน้ำกก กิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่นโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ นำขบวนข้าราชการและหน่วยงานของรัฐและเอกชนทุกภาคส่วน ร่วมรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น 
เนื่องในวันคอร์รัปชั่นสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2558

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นวิดีโอ YouTube
https://goo.gl/photos/z9cR151jRoVQ6D5s9
กิจกรรมเครือข่ายคุณธรรม ค่ายเยาวชนไทยหัวใจสุจริจ  ณ  โรงเรียนบ้านรวมมิตร
25  กรกฎาคม  2558สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 36  เชียงราย - พะเยา ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตโดยลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้

    ๑. ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    ๒. ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับ ผู้อำนวยการกลุ่มภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    ๓. ระหว่าง ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

2015-05-25


โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้รับคัดเลือกจาก สพฐ.เป็นตัวแทนของภาคโรงเรียนในภาคเหนือเข้ารับการอบรม
ตามโครงการสร้างสำนึกพลเมือง ( Project Citizen ) ระหว่างวันที่ 19 - 22 มกราคม 2558
ณ ภูสักธารรีสอร์ท จังหวัด นครนายก วิทยากรจากสถาบันพระปกเกล้าให้การอบรม

2015-01-28โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ร่วมกับ ป.ป.ช. จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล
ในวันที่  9  ธันวาคม  2557 ในภาคเช้าฟังการบรรยาย โดย ท่านเจ้าคุณ พระรัตนมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
ในประเด็น ทุจริตโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ และในกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต กิจกรรมปฏิญาณตนร่วม
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช

2014-12-22


โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ร่วมนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม
การต่อต้านการทุจริต ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล (โรงเรียนสุจริต)
22 - 26 กันยายน 2557  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

2014-09-24

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ร่วมกับข้าราชการหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริต
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บัญชาการจังหวัดทหารบกเชียงรายเป็นประธาน ในวันที่ 9 กันยายน 2557
ณ  บริเวณอนุสาวรีย์พ่อเม็งราย

2014-09-14โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินให้กับโรงเรียนในเครือข่าย สพม. 36  ประกอบด้วย
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  โรงเรียนพญาลอวิทยาคม โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม  โรงเรียนปล้องวิทยาคม
และโรงเรียนพานวิทยาคม

2014-07-19

2014-07-22


                             
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  จังหวัดเชียงราย จ้ดกิจกรรมค่ายเครือข่ายเยาวชนไทยหัวใจสุจริต ณ โรงเรียนบ้านรวมมิตร โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างเข้าร่วมกิจกรรมอาทิ โรงเรียนแม่ยาว
โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว โรงเรียนผาขวางวิทยา 

2014-07-11
ครือข่ายโรงเรียนสุจริต สพม.36 เข้ารับการอบรมและรับมอบนโยบาย ณ โรงแรมเชียงใหม่คุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ 30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2557

2014-07-06


โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมตามโครงการปลูกต้นคุณธรรม ต่อยอดความดี ในจิตสำนึกเด็กและเยาวชน
จัดโดย ปปช.จังหวัดเชียงราย

2014-07-06แบบตอบรับการเข้าค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

  
รองผู้อำนวยการสพม.36 และศึกษานิเทศ สพม.36 เข้ามานิเทศติดตามงานโรงเรียนสุจริต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

2014-04-07

ตัวอย่างผลงาน BP ที่อบรม ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ  3- 5 เมษายน 2557

วิดีโอ YouTube
https://drive.google.com/folderview?id=0B2lR0ZSgmuv-ZDhiY0hqYnpIbGs&usp=sharing

2013-11-04

กิจกรรมรณรงค์โรงเรียนสุจริตวิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


ขบวนรณรงค์ ซื่อสัตย์ สุจริต ตามรอยพ่อ
       5 ธ.ค. 2556

วิดีโอ YouTube


ณรงค์ต่อต้านการทุจริต  ณ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

2013-12-12

วิดีโอ YouTube


2013-09-02

วิดีโอ YouTubeขบวนรณรงค์ ซื่อสัตย์ สุจริต ตามรอยพ่อ
       5 ธ.ค. 2556

2013-12-09
      เยี่ยมชมไร่เชิญตะวัน ฟังบรรยายธรรมจากพระมหาวุฒิชัย 
วชิรเมธี 

2014-02-19


วิดีโอ YouTube


2013-08-23

วิดีโอ YouTubeขบวนรณรงค์ ซื่อสัตย์ สุจริต ตามรอยพ่อ
       5 ธ.ค. 2556

วิดีโอ YouTubeรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ในวันต่อต้านการคอรัปชั่น โลก 9 ธันวาคม 2556

2013-12-12


Ċ
สุภมาส จินะราช,
21 ส.ค. 2556 10:07
Ċ
สุภมาส จินะราช,
21 ส.ค. 2556 10:07
Ċ
สุภมาส จินะราช,
21 ส.ค. 2556 10:08
Ċ
สุภมาส จินะราช,
21 ส.ค. 2556 10:08
Ĉ
สุภมาส จินะราช,
19 ก.ค. 2557 02:33
Ċ
สุภมาส จินะราช,
21 ส.ค. 2556 10:12
Ċ
สุภมาส จินะราช,
21 ส.ค. 2556 10:12
ĉ
สุภมาส จินะราช,
3 มี.ค. 2557 17:54
ĉ
สุภมาส จินะราช,
24 ก.พ. 2557 00:44
Ċ
สุภมาส จินะราช,
21 ส.ค. 2556 10:11
Ċ
สุภมาส จินะราช,
16 ก.พ. 2557 20:35
Ċ
สุภมาส จินะราช,
21 ส.ค. 2556 10:09
ĉ
สุภมาส จินะราช,
26 พ.ค. 2558 20:06