Personel


1 Zakład Higieny Weterynaryjnej zatrudnia 45 pracowników, w tym 7 osób na stanowiskach kierowniczych

2 Zatrudniony personel posiada długoletni staż pracy i wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz stałe lub okresowe umowy o pracę.

3 Zatrudniony personel pracuje zgodnie z Systemem Zarządzania, obowiązującym w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej.

4 W działalność badawczą ZHW, związaną z akredytacją metod badawczych, zaangażowani są wszyscy pracownicy z obszarów objętych Systemem Zarządzania oraz osoby je zastępujące. 
 
5 Wszyscy pracownicy obsługujący określone wypo­sa­żenie, wykonujący badania oraz oceniający wyniki i podpisujący sprawozdania z ba­dań, posiadają odpowiednie do tego kwalifikacje, zgodnie z posiadanym wykształceniem, nabytym doświadczeniem zawodowym oraz zostali przeszkoleni w zakresie wykonywanych prac, a także zostały skontrolowane ich umiejętności i/lub biegłość podczas wykonywania tych badań

6 Pracownicy Zakładu Higieny Weterynaryjnej spełniają wymagania odnośnie wykształ­cenia, stażu pracy oraz doświadczenia zawodowego. Wymagania stawiane pracownikom na poszczególnych stanowiskach określa Tabela Nr 2.

Tabela Nr 2

Stanowisko / funkcja

Wykształcenie

Staż pracy w admini­stracji weterynaryjnej

lub laboratorium

/minimum/

Wymagane szkolenia

Kierownik ZHW

wyższe weterynaryjne

3 lata

Diagnostyka laboratoryjna,

System Zarządzania,

audit wewnętrzny

Kierownik d/s   Jakości

wyższe weterynaryjne

wyższe biologiczne

wyższe chemiczne

3 lata

System Zarządzania,  administracja weterynaryjna

audit wewnętrzny

Kierownik Pracowni

wyższe weterynaryjne

wyższe biologiczne

wyższe chemiczne

2 lata

Diagnostyka laboratoryjna,

System Zarządzania,  

audit wewnętrzny

Asystent Kierownika Pracowni

wyższe weterynaryjne

wyższe biologiczne

wyższe chemiczne

1 rok

 

Diagnostyka laboratoryjna ,

System Zarządzania

 

Laborant

średnie chemiczne

średnie laboratoryjne

ogólnokształcące

+ średnie zawodowe

1 rok

 

Metody badawcze,

System Zarządzania

 

Pomoc Laboratoryjna

podstawowe

zawodowe

 -

 

 

7 Zakład Higieny Weterynaryjnej posiada zatwierdzony przez Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii plan szkoleń, ukierunkowany na doskonalenie kwalifikacji pracowników przy wykonywaniu bieżących i przewidywanych zadań.

8 Kierownik Zakładu Higieny Weterynaryjnej prowadzi i utrzymuje aktualne zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Zakładu.

9 Kierownictwo ZHW upoważnia pracowników do przeprowadzania poszczególnych rodzajów badań i obsługiwania wyposażenia badawczo - pomiarowego, a także utrzymuje zapisy dotyczące udzielonych upoważnień oraz planowanych i odbytych szkoleń pracowników Zakładu.

10 Upoważnienia, dotyczące uprawnień i odpowiedzialności personelu, do przeprowadzania poszczególnych rodzajów badań i obsługiwania wyposażenia badawczo-pomiarowego, są zapisywane i nadzorowane przez Kierownika właściwej Pracowni na „Wykazach podziału odpowiedzialności”, których wzór jest przedstawiony w Procedurze Ogólnej PO-17 „Nadzór nad zapisami”.

11 Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, sposób przeprowadzania i dokumentowania szkoleń są opisane w Procedurze Ogólnej PO-15 „Szkolenia”.