Kierownictwo

 
Kierownik ZHW
lek. wet. Elżbieta Lisowska

Z-ca kierownika ZHW
lek. wet. Marian Smolik

Kierownik ds. jakości 
mgr Jadwiga Łukaszczuk
 
 

1 Kierownictwem Technicznym Zakładu Higieny Weterynaryjnej są: Kierownik ZHW i Kierownicy Pracowni objętych Systemem Zarządzania.

1.1 Za zaopatrzenie Pracowni w środki potrzebne do zapewnienia wymaganej jakości badań oraz ich działalność techniczną odpowiedzialni są Kierownicy Pracowni.

1.2 Kierownicy Pracowni posiadają uprawnienia i zasoby niezbędne do realizacji swoich obowiązków, w tym:

a) wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania;
b) opracowywanie, wdrażanie i doskonalenie metod i procedur badawczych;
c) identyfikacja odstępstw od systemu zarządzania lub procedur wykonywania badań;
d) inicjowanie działań korygujących / zapobiegawczych.


2 Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Kierownika ZHW obejmuje:

a) reprezentowanie Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, na jego polecenie, w sprawach dotyczących Zakładu Higieny Weterynaryjnej;
b) kierowanie Zakładem Higieny Weterynaryjnej w zakresie prowadzonej działalności badawczej, pracy administracyjnej i organizacyjnej;
c) dbanie o powierzone mienie Zakładu;
d) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy, przepisów bhp i p-poż;
e) weryfikowanie, opracowywanie i terminowe przekazywanie wymaganych sprawozdań;
f) organizowanie i udział w kursach, szkoleniach dla personelu ZHW;
g) samokształcenie związane z doskonaleniem kwalifikacji zawodowych;
h) kierowanie pracownią badań patologicznych;
i) zastępowanie Kierownika pracowni badań mikrobiologicznych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i środków żywienia zwierząt;
j) wdrażanie, przestrzeganie i doskonalenie Systemu Zarządzania;
k) zatwierdzanie dokumentacji ogólnej Systemu Zarządzania;
l) zastępowanie Kierownika ds. Jakości;
m) współpraca z Klientami ZHW


3 Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Kierownika ds. Jakości obejmuje:

a) wdrażanie, przestrzeganie i doskonalenie Systemu Zarządzania;
b) planowanie, organizowanie przeglądów zarządzania oraz nadzór nad wykonaniem ustaleń z przeglądu;
c) organizacja i zarządzanie systemem auditów wewnętrznych w zakresie ich planowania, wyznaczania auditorów oraz nadzorowania zapisów dotyczących auditów;
d) nadzór nad działaniami korygującymi i zapobiegawczymi;
e) koordynowanie działań służących zapewnieniu i utrzymaniu jakości;
f) opracowywanie, weryfikacja i nadzór merytoryczny nad sporządzaniem dokumentów Systemu Zarządzania;
g) planowanie i realizacja szkoleń pracowników w zakresie Systemu Zarządzania;
h) utrzymywanie kontaktów z Polskim Centrum Akredytacji;
i) współpraca z Klientami ZHW.

4 Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Kierowników Pracowni obejmuje:

a) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy personelu w zakresie działalności kierowanej Pracowni;
b) wykonywanie badań / analiz i laboratoryjnych czynności diagnostycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, metodami;
c) nadzór nad postępowaniem z próbkami do badań w pracowni;
d) odczytywanie wyników badań, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, metodami;
e) systematyczne i staranne prowadzenie obowiązującej dokumentacji, łącznie ze sporządzaniem wymaganych sprawozdań;
f) stałe podnoszenie swoich kwalifikacji i podległego personelu;
g) sporządzanie planów urlopów wypoczynkowych podległego personelu – akceptacja terminów urlopów;
h) wdrażanie, przestrzeganie i doskonalenie Systemu Zarządzania;
i) ścisła współpraca z Kierownikiem ZHW i Kierownikiem ds. Jakości;
j) współpraca z Klientami ZHW;
k) pełnienie zastępstw określonych w imiennych zakresach obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności;
l) Kierownicy Pracowni odpowiedzialni są za:

A) aparaturę, sprzęt, wyposażenie i pozostałe mienie znajdujące się w pracowni;
B) przestrzeganie obowiązujących zarządzeń i instrukcji wewnętrznych;
C) termonowe uaktualnianie wymaganej karty zdrowia oraz egzekwowanie kart zdrowia od personelu pracowni;
D) przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp, p/pożarowych, dyscypliny pracy.

4.1 Zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Kierownika Zakładu Higieny Weterynaryjnej i Kierownika ds. Jakości są ustalone przez Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii i przechowywane w ich teczkach personalnych u Kierownika Zakładu.

4.2 Zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Kierowników Pracowni i ich asystentów ustalone przez Kierownika Zakładu Higieny Weterynaryjnej i zatwierdzone przez Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, są przechowywane w ich teczkach personalnych u Kierownika Zakładu.

4.3 Zakresy obowiązków i uprawnień pozostałego personelu Zakładu Higieny Weterynaryjnej ustalił Kierownik Zakładu, a zatwierdził Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Zakresy czynności są przechowywane w teczkach personalnych pracowników u Kierownika Zakładu.

4.4 W Zakładzie Higieny Weterynaryjnej stosuje się politykę i procedury zapewniające Klientom poufność informacji i ochronę praw własności.

4.5 Prowadzeniem sprawozdawczości, bieżącej dokumentacji i korespondencji oraz wydawaniem sprawozdań z badań, wystawianiem rachunków i pobieraniem opłat zajmuje się pracownik administracyjny Zakładu Higieny Weterynaryjnej.