Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt - ZZZ

 
Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny
dr n. wet. Julita Wiśniewska
e-mail: j.wisniewska@wet.zgora.pl
tel: 684537307
 

1. Do zadań zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt należy w szczególności nadzorowanie i koordynowanie działalności Powiatowych Lekarzy w zakresie:

1) zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;
2) badań kontrolnych zakażeń zwierząt;
3) monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwustrojowe;
4) przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt, szczególnie wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie;
5) zdrowia zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakości zdrowotnej materiału biologicznego, jaj wylęgowych drobiu i produktów akwakultury;
6) przestrzegania zasad identyfikacji, rejestracji i przemieszczania zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności („cross compliance”);
7) utrzymywania, hodowli, prowadzenia ewidencji zwierząt doświadczalnych w jednostkach doświadczalnych, hodowlanych i u dostawców;
8) przeprowadzania kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;
9) monitorowania zakażeń zwierząt;
10) prowadzenia wymiany informacji w ramach systemów informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;
11) prowadzenia wykazu podmiotów nadzorowanych.

2. Do zadań zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt należy ponadto:

1) przygotowywanie wymaganych planów gotowości;
2) analiza i ocena sytuacji epizootycznej województwa;
3) organizacja akcji szczepienia przeciw wściekliźnie lisów wolno żyjących oraz koordynowanie badań kontrolnych przyjęcia szczepionki;
4) nadzór nad prawidłowym przekazywaniem i przesyłaniem informacji w ramach obowiązujących systemów informatycznych, w zakresie właściwości zespołu;
5) sporządzanie wymaganych planów pracy i sprawozdań, w zakresie właściwości zespołu;
6) współpraca z Zakładem Higieny Weterynaryjnej i laboratoriami zewnętrznymi, w zakresie właściwości zespołu;
7) współpraca z organami innych inspekcji, służb, organizacji i jednostkami samorządu terytorialnego, w zakresie właściwości zespołu.