Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt - ZZZ

 
Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny
dr n. wet. Julita Wiśniewska
e-mail: j.wisniewska@wet.zgora.pl
tel: 684537307
 
Do zadań Zespołu ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z koordynowaniem i  kontrolowaniem działalności Powiatowych Lekarzy oraz prowadzenie spraw w zakresie:

a) zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych,

b)   badań kontrolnych zakażeń zwierząt,

c)     monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach,

d)   prowadzenia wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej,

e)    nadzoru Powiatowych Lekarzy nad osobami wyznaczonymi zgodnie z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, w tym prawidłowości sporządzanej dokumentacji odnośnie wyznaczania lekarzy weterynarii i personelu pomocniczego w zakresie zadań działu,

f)     przeprowadzania weterynaryjnej kontroli w handlu i wywozie oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu,

g)   przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt,

h)    przestrzegania wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie,

i)      utrzymania, hodowli, prowadzenia ewidencji zwierząt doświadczalnych w jednostkach doświadczalnych, hodowlanych i u dostawców,

j)      przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt, przemieszczania zwierząt oraz kontroli wzajemnej zgodności,

k)    wydawania na wniosek podmiotu ubiegającego się o pomoc finansową opinii co do zgodności z warunkami weterynaryjnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,

l)            prowadzenia nadzoru nad schroniskami dla zwierząt oraz zwierzętami wykorzystywanymi do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych,

m)       zdrowia zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakości zdrowotnej materiału biologicznego, jaj wylęgowych i produktów akwakultury;

2)  wykonywanie z upoważnienia Wojewódzkiego Lekarza czynności kontrolnych w zakresie zadań Zespołu;

3)  prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem pod względem merytorycznym odwołań od decyzji Powiatowych Lekarzy oraz przygotowanie projektów decyzji dla Wojewódzkiego Lekarza jako organu Il instancji w zakresie zadań Zespołu;

4)  sporządzanie planów rocznych i programów działania Inspekcji Weterynaryjnej na terenie województwa z zakresu zadań Zespołu, w tym w zakresie planu ilościowego i finansowego w zakresie nadzoru nad badaniami kontrolnymi zakażeń zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;

5) opracowywanie projektów planów kontroli problemowych;

6) sprawdzanie prawidłowości przekazywania i przesyłania informacji w systemie TRACES, CELAB oraz programami informatycznymi Inspektoratu nad zgodnością danych zamieszczanych w programach ze sprawozdawczością merytoryczną i finansową;

7) przygotowywanie planów gotowości z poziomu Inspektoratu na wypadek wystąpienia epizoocji;

8) dokonywanie analiz i projektów ocen sytuacji epizootycznej województwa;

9) opracowywanie projektów programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;

10) organizacja akcji szczepienia lisów wolno żyjących w przypadku wystąpienia wścieklizny na obszarze u zwierząt innych niż nietoperze;

11) prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków z zakresu zadań Zespołu;

12) prowadzenie spraw w zakresie wydawania, odbioru, ewidencjonowania, przechowywania eksportowych i przedeksportowych świadectw zdrowia dla towarów i zwierząt:

13) prowadzenie szkoleń w zakresie zadań Zespołu;

14) tworzenie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi planów i sprawozdań jakościowych, ilościowych i finansowych stanowiących część planów Inspektoratu, uzgadnianie kosztów realizowanych programów, ustalanie kosztów jednostkowych oraz nadzór nad jednostkami podległymi w tym zakresie;

15) gromadzenie, analiza, weryfikacja i uzgadnianie sprawozdań dotyczących kosztów w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, badań kontrolnych zakażeń zwierząt, w tym refundowanych przez Unię Europejską z uwzględnieniem danych z Powiatowych Inspektoratów w uzgodnieniu z zespołami merytorycznymi, Zespołem ds. finansowo — księgowych i Zakładem Higieny Weterynaryjnej;

16) współpraca z Zakładem Higieny Weterynaryjnej oraz laboratoriami zewnętrznymi w zakresie zadań Zespołu;

17)  prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ze Służbą Celną, Strażą Graniczną, Policją, Strażą Pożarną, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polskim Związkiem Łowieckim, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Izbą Rolniczą w zakresie zadań Zespołu;

18)  sporządzanie sprawozdań w zakresie zadań Zespołu;

19)  przygotowywanie projektów pism, w tym pism powiadamiających Głównego Lekarza Weterynarii o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi notyfikacji w Unii Europejskiej;

20) opisywanie faktur w zakresie zadań Zespołu;

      przygotowywanie pism, odpowiedzi oraz decyzji w związku ze złożonymi wnioskami o udzielenie informacji publicznej oraz wnioskami o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, w zakresie merytorycznym należącym do Zespołu.