Zespół do spraw pasz i utylizacji - ZPU

Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny
dr n. wet. Elżbieta Sobczak
e-mail: e.sobczak@wet.zgora.pl
tel: 684537309

1. Do zadań zespołu do spraw pasz i utylizacji należy w szczególności:

1) nadzorowanie procesu wytwarzania i obrotu pasz leczniczych oraz prowadzenie rejestru wytwórców i dystrybutorów pasz leczniczych;
2) prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem zadań Inspekcji Weterynaryjnej przez Powiatowych Lekarzy w zakresie pasz i utylizacji, w tym nad:
a) wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz i dodatków paszowych, w tym organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad stosowaniem pasz leczniczych,
b) realizowaniem krajowego planu kontroli urzędowej i monitoringu pasz w zakresie nadzoru inspekcji weterynaryjnej Województwa,
c) prowadzeniem rejestrów podmiotów paszowych,
d)pozyskiwaniem i wprowadzaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad :
- podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie transportu i magazynowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz materiału szczególnego ryzyka (SRM),
- podmiotami zajmującymi się przetwarzaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
- wykorzystaniem przetworzonych ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

2. Do zadań zespołu do spraw pasz i utylizacji należy ponadto:

1) realizacja zadań wynikających z funkcjonowania Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Paszach (RASFF);
2) prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;
3) analiza i ocena bezpieczeństwa pasz i utylizacji na terenie województwa;
4) sporządzanie wymaganych planów pracy i sprawozdań, w zakresie właściwości zespołu;
5) współpraca z Zakładem Higieny Weterynaryjnej i laboratoriami zewnętrznymi, w zakresie właściwości zespołu;
6) współpraca z organami innych inspekcji, służb, organizacji i jednostkami samorządu terytorialnego, w zakresie właściwości zespołu.