Zespół do spraw audytu kontroli urzędowych - ZAK

 
Starszy Inspektor Weterynaryjny
lek. wet. Justyna Czmur
e-mail: j.czmur@wet.zgora.pl
tel: 684537365
 

Do zadań zespołu do spraw audytu kontroli urzędowych należy w szczególności:

1) sporządzenie rocznego programu audytu Inspektoratu w oparciu o założenia rocznego planu audytów Inspekcji Weterynaryjnej zatwierdzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii, z uwzględnieniem audytów sprawdzających, i jego dystrybucja;

2)  sporządzenie planu audytu dla danego audytu kontroli urzędowych w oparciu o zatwierdzony roczny program audytu;

3)  zawiadamianie kierownika jednostki audytowanej o terminie i zakresie audytu, przeprowadzanie audytów kontroli urzędowych w Powiatowych Inspektoratach;

4)  przygotowanie, zatwierdzanie i dystrybucja raportu z audytu;

5)  ocena skuteczności działań poaudytowych;

6)  przygotowywanie informacji w formie sprawozdania zawierającego opis wyników audytu i działań poaudytowych, wniosków z audytu i ocenę według głównych wytycznych dla realizacji procesu audytu, dla potrzeb okresowych przeglądów adekwatności skuteczności procedur kontrolnych realizowanych przez Powiatowe Inspektoraty, w tym aspekcie oceny wykonania wieloletniego planu kontroli oraz ich dystrybucja;

7)  przygotowanie opracowań analitycznych związanych z działalnością merytoryczną Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie zadań Zespołu, w tym przedkładanie propozycji zakresów dla przyszłych audytów oraz przygotowywanie sprawozdań realizacji zadań organu audytowego;

8) współpraca z pracownikami merytorycznymi Inspektoratu, w tym korzystanie z ich pomocy w czasie realizacji działań audytowych;

9) tworzenie we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu, planów  sprawozdań jakościowych, ilościowych i finansowych stanowiących część planów Inspektoratu;

10) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie zadań Zespołu;

11 ) prowadzenie szkoleń w zakresie zadań Zespołu;

12) opisywanie faktur w zakresie zadań Zespołu,

13) przygotowywanie projektów pism w zakresie zadań Zespołu;

14) przygotowywanie pism, odpowiedzi oraz decyzji w związku ze złożonymi wnioskami o udzielenie informacji publicznej oraz wnioskami o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, w zakresie merytorycznym należącym do Zespołu.

Ċ
IT Admin,
6 cze 2016, 05:53
Ċ
IT Admin,
6 cze 2016, 05:53
Ċ
IT Admin,
6 cze 2016, 05:53
Ċ
IT Admin,
6 cze 2016, 05:54
Ċ
IT Admin,
6 cze 2016, 05:54
Ċ
IT Admin,
6 cze 2016, 05:54
Ċ
IT IT,
28 kwi 2017, 04:09