Zespół do spraw audytu kontroli urzędowych - ZAK

 
Starszy Inspektor Weterynaryjny
lek. wet. Iwona Filipiak
e-mail: i.filipiak@wet.zgora.pl
tel: 684537365
 

Do zadań zespołu do spraw audytu kontroli urzędowych należy w szczególności:

1) sporządzanie rocznego programu audytów w Powiatowych Inspektoratach w oparciu o założenia rocznego programu audytów Inspekcji Weterynaryjnej zatwierdzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii (audyty kontroli urzędowych odnoszących się do prawa żywnościowego i paszowego oraz reguł dotyczących zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt), z uwzględnieniem audytów sprawdzających i jego dystrybucja po zatwierdzeniu przez Wojewódzkiego Lekarza;
2) sporządzanie planu audytu dla danego audytu kontroli urzędowych w poszczególnych jednostkach audytowanych w oparciu o zatwierdzony przez Wojewódzkiego Lekarza roczny program audytów;
3) zawiadamianie kierownika jednostki audytowanej o celu, zakresie i terminie audytu;
4) przeprowadzanie audytów kontroli urzędowych w Powiatowych Inspektoratach;
5) przygotowanie i dystrybucja raportu z audytu;
6) ocena skuteczności działań poaudytowych w drodze audytu sprawdzającego lub oceny dokumentów nadesłanych przez kierownika jednostki audytowanej;
7) przygotowywanie informacji w formie sprawozdania zawierającego opis wyników audytu i działań poaudytowych, wniosków z audytu i ocenę według głównych wytycznych dla realizacji procesu audytu, dla potrzeb okresowych (półrocznych) przeglądów audytów w zakresie adekwatności i skuteczności procedur kontrolnych realizowanych przez Powiatowe Inspektoraty, w tym w aspekcie oceny zarządzania kontrolami urzędowymi przez kierowników jednostek audytowanych oraz skuteczności wykonywania i weryfikacji kontroli urzędowych, z uwzględnieniem realizacji krajowego wieloletniego planu kontroli oraz ich dystrybucja;
8) przygotowanie opracowań analitycznych związanych z działalnością merytoryczną Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie właściwości zespołu, w tym przedkładanie propozycji zakresów dla przyszłych audytów na polecenie Pełnomocnika Głównego Lekarza Weterynarii ds. audytu Inspekcji Weterynaryjnej;
9) współpraca z pracownikami merytorycznymi Inspektoratu obejmująca pomoc na etapie opracowywania analizy ryzyka w celu wytypowania Powiatowego Inspektoratu do audytu, w tym korzystanie z opracowań, sprawozdań, wyników kontroli, pisemnych wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii, będących w posiadaniu zespołów merytorycznych Inspektoratu oraz opcjonalnie pomoc w czasie realizacji działań audytowych w charakterze ekspertów technicznych, a także korzystanie z pomocy formalno - prawnej radcy prawnego Inspektoratu w sytuacjach tego wymagających;
10) udział w naradach i szkoleniach organizowanych przez Pełnomocnika Głównego Lekarza Weterynarii ds. audytu Inspekcji Weterynaryjnej, w szczególności w rocznych przeglądach audytów.
Ċ
IT Admin,
6 cze 2016, 05:53
Ċ
IT Admin,
6 cze 2016, 05:53
Ċ
IT Admin,
6 cze 2016, 05:53
Ċ
IT Admin,
6 cze 2016, 05:54
Ċ
IT Admin,
6 cze 2016, 05:54
Ċ
IT Admin,
6 cze 2016, 05:54
Ċ
IT IT,
28 kwi 2017, 04:09