Zespół do spraw nadzoru farmaceutycznego - ZNF

 
Inspektor Weterynaryjny
lek. wet. Andrzej Marciniak
e-mail: a.marciniak@wet.zgora.pl
tel: 684781030
 

Do zadań zespołu do spraw nadzoru farmaceutycznego należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych;
2) przeprowadzanie kontroli okresowych, doraźnych i sprawdzających:
a) w ramach nadzoru nad obrotem produktami - w zakładach leczniczych dla zwierząt, hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych oraz u podmiotów, o których mowa w art. 71 ust. 1a ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne;
b) w ramach nadzoru nad ilością stosowanych produktów - w zakładach leczniczych dla zwierząt;
3) sporządzanie protokołu z przeprowadzonej kontroli nad obrotem lub ilością stosowanych produktów;
4) kontrola wprowadzania do obrotu i używania wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej;
5) pobieranie prób produktów leczniczych weterynaryjnych znajdujących się w obrocie do badań, w ramach państwowych badań jakości;
6) przyjmowanie zgłoszeń od przedsiębiorców mogących prowadzić obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza;
7) prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;
8) sporządzanie wymaganych planów pracy i sprawozdań, w zakresie właściwości zespołu;
9) współpraca z organami innych inspekcji, służb, organizacji i jednostkami samorządu terytorialnego, w zakresie właściwości zespołu.