Zespół do spraw nadzoru farmaceutycznego - ZNF

 
Inspektor Weterynaryjny
lek. wet. Andrzej Marciniak
e-mail: a.marciniak@wet.zgora.pl
tel: 684781030
 

Do zadań zespołu do spraw nadzoru farmaceutycznego należy w szczególności:


1)      prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych;

2)      opracowywanie projektów planów kontroli problemowych;

 

3)        prowadzenie kontroli okresowych, doraźnych i sprawdzających: 

a)  w ramach nadzoru nad obrotem produktami - w zakładach leczniczych dla zwierząt, hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych oraz u podmiotów, o których mowa w art. 71 ust. 1a ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2142 z późn. zm.) ,

b) w ramach nadzoru nad ilością stosowanych produktów - w zakładach leczniczych dla   zwierząt; 

4)      przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych Wojewódzkiego Lekarza jako organu I instancji w zakresie nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi;

5)      prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zadań Zespołu;

6)      współpraca z Inspekcją Farmaceutyczną w zakresie nadzoru nad obrotem środkami psychotropowymi;

7)      współpraca w prowadzeniu spraw związanych z monitoringiem pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych  o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 4  oraz prowadzenie monitoringu jakości produktów leczniczych weterynaryjnych znajdujących się w obrocie;

8)      tworzenie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, planów i sprawozdań jakościowych, ilościowych i finansowych stanowiących część planów Inspektoratu;

9)      współpraca z Zakładem Higieny Weterynaryjnej oraz laboratoriami zewnętrznymi w zakresie Zadań Zespołu;

10)    ustalanie kosztów jednostkowych badań, w tym refundowanych przez Unię Europejską;

11)    prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków w zakresie zadań Zespołu;

12)    prowadzenie szkoleń w zakresie zadań Zespołu;

13)    przygotowywanie projektów pism w zakresie zadań Zespołu;

14)    opisywanie faktur w zakresie zadań Zespołu;

15) przyjmowanie zgłoszeń o obrocie produktami leczniczymi wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii;