Samodzielne stanowisko ds. Obsługi Prawnej - SOP

 

Dorota Rataj
tel: 684537306

 

Do zadań zespołu do spraw obsługi prawnej należy w szczególności:l) prowadzenie rejestrów:

    a) zarządzeń i decyzji Wojewódzkiego Lekarza,

    b) porozumień zawartych przez Wojewódzkiego Lekarza,

    a) upoważnień i pełnomocnictw,

    b) skarg i wniosków;

2) przygotowywanie projektu regulaminu organizacyjnego i projektów zmian oraz statutu Inspektoratu;

3) przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw;

4) opracowywanie rocznego planu pracy na podstawie planów opracowanych przez kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych;

5) zapewnienie właściwej organizacji pracy sekretariatu, w tym:

    a) nadzór nad przygotowaniem i obsługą spotkań i narad Wojewódzkiego Lekarza,
    
    b) organizowanie i koordynowanie przyjęć interesantów,

    c) udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych i Powiatowych Inspektoratów,

    d) obsługa telefonów, poczty elektronicznej, przyjmowanie i nadawanie faksów,

    e) zapewnienie właściwego obiegu dokumentów, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. w tym:

        - przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,

        - rejestracja korespondencji w dzienniku korespondencyjnym i systemie elektronicznym,

        - przekazywanie właściwym komórkom organizacyjnym,

    f) prowadzenie ewidencji interesantów przyjmowanych przez Wojewódzkiego Lekarza,

    g) prowadzenie książki wpisu kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Inspektoracie oraz zbioru protokołów tych kontroli,

    h) wypisywanie i prowadzenie ewidencji delegacji służbowych dla pracowników Inspektoratu oraz Powiatowych Lekarzy;

6) przygotowywanie dokumentacji z działalności Inspektoratu i informacji o realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej w terytorialnym zakresie działania, po otrzymaniu cząstkowych sprawozdań od poszczególnych komórek organizacyjnych Inspektoratu;

7) tworzenie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi planów i sprawozdań jakościowych, ilościowych i finansowych stanowiących część planów Inspektoratu;

8) koordynacja udostępniania danych umieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej;

9) wydawanie legitymacji służbowych pracownikom Inspektoratu i Powiatowym Lekarzom;

10) wydawanie odznak identyfikacyjnych;

11) dokonywanie czynności związanych z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy pracowników Inspektoratu, Powiatowych Lekarzy i ich Zastępców;

12) realizacja zadań związanych z przeprowadzaniem naboru na wolne stanowiska w Inspektoracie;

13) prowadzenie akt osobowych pracowników Inspektoratu oraz Powiatowych Lekarzy i ich Zastępców;

14) sporządzanie na podstawie posiadanej dokumentacji informacji o wypłacie przysługujących pracownikom Inspektoratu oraz Powiatowym Lekarzom i ich Zastępcom nagród jubileuszowych oraz innych świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami;

15) prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników Inspektoratu w zakresie należącym do pracodawcy;

16) prowadzenie spraw związanych z odbywaniem służby przygotowawczej przez pracowników Inspektoratu;

17) wykonywanie zadań z zakresu doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji przez pracowników;

18) kontrola przestrzegania dyscypliny pracy;

19) ewidencjonowanie obecności i miesięczne rozliczanie czasu pracy pracowników Inspektoratu;

20) ewidencjonowanie zwolnień lekarskich;

21) ewidencja urlopów pracowników Inspektoratu oraz Powiatowych Lekarzy i ich Zastępców;

22) przygotowywanie planu urlopów pracowników Inspektoratu, analiza i nadzór nad realizacją zatwierdzonego planu;

23) przygotowywanie dokumentów nowo zatrudnionych pracowników w celu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, oraz członków ich rodzin do ubezpieczenia zdrowotnego;

24) aktualizowanie zmian danych osób ubezpieczonych oraz wyrejestrowywanie z ubezpieczeń pracowników, z którymi rozwiązano stosunek pracy;

25) prowadzenie całokształtu spraw związanych z zagadnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienie poprawy warunków pracy;

26) systematyczna kontrola warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania przez pracowników zasad i przepisów z tego zakresu, sporządzanie protokołów z kontroli i opracowywanie zaleceń pokontrolnych i kontrola ich realizacji;

27) sporządzanie i kontrola realizacji planów poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz okresowych analiz i ocen;

28) wnioskowanie o stosowanie właściwych, ze względu na wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, rozwiązań w zakresie organizacji i zarządzania, prowadzenie badań warunków pracy oraz ewidencja zagrożeń występujących wraz z wnioskami o sposobie ich likwidacji;

29) udział w badaniach przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, chorób zawodowych, sporządzanie niezbędnej dokumentacji, opracowywanie wniosków profilaktycznych, kontrola ich wykonania oraz prowadzenie dokumentacji ewidencji powypadkowej i chorób zawodowych;

30) sporządzanie sprawozdań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;

31) inicjowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków pracy i stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

32) kontrola zaopatrzenia pracowników w odzież ochronną, roboczą i sprzęt ochrony osobistej oraz stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem;

33) planowanie potrzeb i ewidencja przydziału odzieży ochronnej oraz środków ochrony osobistej;

34) przygotowywanie i prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;

35) bieżące informowanie Wojewódzkiego Lekarza o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych;

36) współpraca z przedstawicielami załogi w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

37) kontrola wyposażenia obiektów i pomieszczeń Inspektoratu w sprzęt ochrony przeciwpożarowej oraz inne urządzenia zapewniające bezpieczeństwo ludzi i mienia, konserwacji i sprawności urządzeń gaśniczych;

38) współdziałanie z ośrodkami prowadzącymi profilaktyczną opiekę zdrowotną;

39) prowadzenie spraw związanych z kierowaniem pracowników na badania lekarskie: wstępne, okresowe, kontrolne;

40) przygotowywanie projektów pism w zakresie zadań działu;

41) opisywanie faktur w zakresie zadań działu;

42) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie zadań działu;

43) wykonywanie zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych;

44) przygotowywanie pism, odpowiedzi oraz decyzji w związku ze złożonymi wnioskami o udzielenie informacji publicznej oraz wnioskami o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, w zakresie merytorycznym należącym do Zespołu.