Dział ds. Gospodarczych


Specjalista Koordynujący Pracę Działu
Aleksandra Niżnik
e-mail: a.niznik@wet.zgora.pl
 
tel: 684781039
    Do zadań Działu ds. Gospodarczych w Zespole ds. Administracyjnych należy w szczególności:

1) nadzór nad majątkiem Inspektoratu, polegający w szczególności na przyjmowaniu składników majątku w imieniu Inspektoratu, właściwym zabezpieczeniu, a następnie przekazaniu do korzystania właściwym osobom lub jednostkom; 
2) administrowanie mieniem i lokalami w budynkach i obiektach zajmowanych przez Inspektorat oraz podejmowanie działań w zakresie eliminacji nieprawidłowości, w tym w szczególności prowadzenie spraw związanych z przeglądami obiektów i instalacji Inspektoratu oraz        prowadzenie książek obiektu budowlanego; 
3) nadzór nad realizacją zadań z zakresu obsługi informatycznej przez firmę zewnętrzną; 
4) koordynacja zadań związanych z administrowaniem bezpieczeństwem informacji; 
5) koordynacja obsługi central telefonicznych oraz nadzór nad sprzętem komputerowym (drukarkami, telefonami stacjonarnymi itp.); 
6) nadzorowanie planowanych remontów, modernizacji, konserwacji, prac budowlanych w nieruchomościach będących w trwałym zarządzie Inspektoratu; 
7) podejmowanie czynności w zakresie wyposażenia pomieszczeń Inspektoratu w materiały biurowe, środki czystości i inne; 
8) zabezpieczenie obiektu Inspektoratu przed kradzieżą, pożarem i innymi klęskami; 
9) realizacja procesu ubezpieczeń majątku Inspektoratu; 
10) zapewnienie sprawności wyposażenia technicznego Inspektoratu; 
11) prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami; 
12) zapewnienie usług transportowych dla potrzeb Inspektoratu; 
13) prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z gospodarką i udostępnianiem pracownikom taboru samochodowego będącego własnością Inspektoratu; 
14) prowadzenie rejestracji, ubezpieczeń komunikacyjnych, kart drogowych, okresowych przeglądów technicznych, remontów i napraw doraźnych samochodów; 
15) tworzenie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu, planów i sprawozdań jakościowych, ilościowych i finansowych stanowiących część planów Inspektoratu; 
16) prowadzenie ewidencji emitowanych zanieczyszczeń i wyliczanie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza; 
17) nadzór nad realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości wewnątrz budynków Inspektoratu przez firmę zewnętrzną; 
18) utrzymanie czystości i porządku na posesji Inspektoratu; 
19) wykonywanie bieżących prac konserwatorskich wewnątrz i na zewnątrz budynków Inspektoratu: 
20) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego; 
21) sporządzanie planu zamówień publicznych; 
22) prowadzenie archiwum zakładowego; 
23) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie zadań działu;
24) prowadzenie rejestru umów oraz ich analiza:
25) opisywanie faktur w zakresie zadań działu;
26) przygotowywanie projektów pism w zakresie zadań działu;
27) przygotowywanie pism, odpowiedzi oraz decyzji w związku ze złożonymi wnioskami o udzielenie informacji publicznej oraz wnioskami o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, w zakresie merytorycznym należącym do Zespołu.

Comments