Dział ds. Organizacyjno-Pracowniczych


Główny Specjalista
Marzena Wójcik
e-mail: m.wojcik@wet.zgora.pl
 
tel: 684537303


 Do zadań Działu ds. Organizacyjno-Pracowniczych w Zespole ds. Administracyjnych należy w szczególności:

l) prowadzenie rejestrów:
    a) zarządzeń i decyzji Wojewódzkiego Lekarza,
    b) porozumień zawartych przez Wojewódzkiego Lekarza,
    a) upoważnień i pełnomocnictw,
    b) skarg i wniosków;
2) przygotowywanie projektu regulaminu organizacyjnego i projektów zmian oraz statutu Inspektoratu;
3) przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw;
4) opracowywanie rocznego planu pracy na podstawie planów opracowanych przez kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych;
5) zapewnienie właściwej organizacji pracy sekretariatu, w tym:
    a) nadzór nad przygotowaniem i obsługą spotkań i narad Wojewódzkiego Lekarza,
    b) organizowanie i koordynowanie przyjęć interesantów,
    c) udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych i Powiatowych Inspektoratów,
    d) obsługa telefonów, poczty elektronicznej, przyjmowanie i nadawanie faksów,
    e) zapewnienie właściwego obiegu dokumentów, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. w tym:
        - przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
        - rejestracja korespondencji w dzienniku korespondencyjnym i systemie elektronicznym,
        - przekazywanie właściwym komórkom organizacyjnym,
    f) prowadzenie ewidencji interesantów przyjmowanych przez Wojewódzkiego Lekarza,
    g) prowadzenie książki wpisu kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Inspektoracie oraz zbioru protokołów tych kontroli,
    h) wypisywanie i prowadzenie ewidencji delegacji służbowych dla pracowników Inspektoratu oraz Powiatowych Lekarzy;
6) przygotowywanie dokumentacji z działalności Inspektoratu i informacji o realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej w terytorialnym zakresie działania, po otrzymaniu cząstkowych sprawozdań od poszczególnych komórek organizacyjnych Inspektoratu;
7) tworzenie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi planów i sprawozdań jakościowych, ilościowych i finansowych stanowiących część planów Inspektoratu;
8) koordynacja udostępniania danych umieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej;
9) wydawanie legitymacji służbowych pracownikom Inspektoratu i Powiatowym Lekarzom;
10) wydawanie odznak identyfikacyjnych;
11) dokonywanie czynności związanych z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy pracowników Inspektoratu, Powiatowych Lekarzy i ich Zastępców;
12) realizacja zadań związanych z przeprowadzaniem naboru na wolne stanowiska w Inspektoracie;
13) prowadzenie akt osobowych pracowników Inspektoratu oraz Powiatowych Lekarzy i ich Zastępców;
14) sporządzanie na podstawie posiadanej dokumentacji informacji o wypłacie przysługujących pracownikom Inspektoratu oraz Powiatowym Lekarzom i ich Zastępcom nagród jubileuszowych oraz innych świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami;
15) prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników Inspektoratu w zakresie należącym do pracodawcy;
16) prowadzenie spraw związanych z odbywaniem służby przygotowawczej przez pracowników Inspektoratu;
17) wykonywanie zadań z zakresu doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji przez pracowników;
18) kontrola przestrzegania dyscypliny pracy;
19) ewidencjonowanie obecności i miesięczne rozliczanie czasu pracy pracowników Inspektoratu;
20) ewidencjonowanie zwolnień lekarskich;
21) ewidencja urlopów pracowników Inspektoratu oraz Powiatowych Lekarzy i ich Zastępców;
22) przygotowywanie planu urlopów pracowników Inspektoratu, analiza i nadzór nad realizacją zatwierdzonego planu;
23) przygotowywanie dokumentów nowo zatrudnionych pracowników w celu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, oraz członków ich rodzin do ubezpieczenia zdrowotnego;
24) aktualizowanie zmian danych osób ubezpieczonych oraz wyrejestrowywanie z ubezpieczeń pracowników, z którymi rozwiązano stosunek pracy;
25) prowadzenie całokształtu spraw związanych z zagadnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienie poprawy warunków pracy;
26) systematyczna kontrola warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania przez pracowników zasad i przepisów z tego zakresu, sporządzanie protokołów z kontroli i opracowywanie zaleceń pokontrolnych i kontrola ich realizacji;
27) sporządzanie i kontrola realizacji planów poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz okresowych analiz i ocen;
28) wnioskowanie o stosowanie właściwych, ze względu na wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, rozwiązań w zakresie organizacji i zarządzania, prowadzenie badań warunków pracy oraz ewidencja zagrożeń występujących wraz z wnioskami o sposobie ich likwidacji;
29) udział w badaniach przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, chorób zawodowych, sporządzanie niezbędnej dokumentacji, opracowywanie wniosków profilaktycznych, kontrola ich wykonania oraz prowadzenie dokumentacji ewidencji powypadkowej i chorób                      zawodowych;
30) sporządzanie sprawozdań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
31) inicjowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków pracy i stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
32) kontrola zaopatrzenia pracowników w odzież ochronną, roboczą i sprzęt ochrony osobistej oraz stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem;
33) planowanie potrzeb i ewidencja przydziału odzieży ochronnej oraz środków ochrony osobistej;
34) przygotowywanie i prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
35) bieżące informowanie Wojewódzkiego Lekarza o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych;
36) współpraca z przedstawicielami załogi w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
37) kontrola wyposażenia obiektów i pomieszczeń Inspektoratu w sprzęt ochrony przeciwpożarowej oraz inne urządzenia zapewniające bezpieczeństwo ludzi i mienia, konserwacji i sprawności urządzeń gaśniczych;
38) współdziałanie z ośrodkami prowadzącymi profilaktyczną opiekę zdrowotną;
39) prowadzenie spraw związanych z kierowaniem pracowników na badania lekarskie: wstępne, okresowe, kontrolne;
40) przygotowywanie projektów pism w zakresie zadań działu;
41) opisywanie faktur w zakresie zadań działu;
42) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie zadań działu;
43) wykonywanie zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych; przygotowywanie pism, odpowiedzi oraz decyzji w związku ze złożonymi wnioskami o udzielenie informacji publicznej oraz wnioskami o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, w           zakresie merytorycznym należącym do Zespołu.Comments