Zespół do spraw administracyjnych - ZSA

 


 

 

Do zadań zespołu do spraw administracyjnych należy w szczególności:

 

1) prowadzenie spraw z zakresu organizacji pracy Inspektoratu oraz obsługi sekretariatu Wojewódzkiego Lekarza, a w szczególności:

    a) opracowywanie projektów zarządzeń i nadzór nad dokumentacją organizacyjną  Inspektoratu,

    b) przygotowywanie i prowadzenie:

        - rejestru skarg i wniosków,

        - spraw z zakresu obsługi sekretariatu Wojewódzkiego Lekarza,

        - ewidencji wyjazdów służbowych pracowników,

        - obsługi kancelaryjnej Inspektoratu,

        - ewidencji upoważnień do przeprowadzenia kontroli,

    c) obsługa narad;

2) prowadzenie spraw z zakresu kadr i szkolenia, a w szczególności:

    a) spraw kadrowych pracowników Inspektoratu oraz kierowników Powiatowych  Inspektoratów,

    b) zapewnienie odpowiedniego poziomu zatrudnienia w Inspektoracie,

    c) koordynowanie spraw związanych z dokonywaniem opisów i wartościowaniem  stanowisk pracy oraz ocen członków korpusu służby cywilnej,

    d) planowanie i koordynowanie szkoleń oraz doskonalenia zawodowego pracowników;

3) prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych;

4) prowadzenie spraw z zakresu informatyzacji Inspektoratu, a w szczególności:

    a) nadzorowanie wykorzystania narzędzi informatycznych w Inspektoracie  oraz opieka techniczna nad sprzętem i oprogramowaniem,

    b) projektowanie rozwoju informatyki w Inspektoracie;

5) prowadzenie spraw z zakresu administracyjno-gospodarczych i zaopatrzenia, a w szczególności:

    a) zapewnienie niezbędnego sprzętu, aparatury, materiałów, odczynników, środków łączności i transportu,

    b) administrowanie nieruchomościami i mieniem ruchomym,

    c) prowadzenie:

        - archiwum zakładowego Inspektoratu,

        - spraw w zakresu zamówień publicznych.