Samodzielne stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych i ds. Obronnych - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - SOIStarszy Specjalista
Zbigniew Plewa
e-mail: z.plewa@wet.zgora.pl
 
tel: 684781038


 

Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych należy w szczególności:

 

1)    nadzór nad realizacją przepisów z zakresu obrony cywilnej;

2)    przygotowanie Inspektoratu do realizacji zadań z zakresu obronności państwa;

3)    wykonywanie czynności związanych z ewidencjonowaniem i przechowywaniem dokumentów niejawnych, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U z 2016r., poz. 1167 z późn. zm.);

4)    planowanie i organizacja szkolenia z zakresu obronności i obrony cywilnej;

5)    opracowywanie i aktualizacja Planu Obrony Cywilnej Inspektoratu;

6)   opracowywanie i aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego Inspektoratu na okres zagrożenia i wojny;

7)   współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień w Zielonej Górze, Lubuskim Urzędem Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim oraz Urzędem Miasta w Zielonej Górze;

8)    zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Inspektoracie zgodnie z obowiązującymi przepisami;

9)    przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie oraz wysyłanie i udostępnianie dokumentów zawierających informacje niejawne na zasadach określonych w obowiązujących przepisach;

10)  kontrola ochrony informacji  niejawnych w komórkach organizacyjnych Inspektoratu;

11) okresowe kontrole ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne;

12) nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji niejawnych w Inspektoracie;

13) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi;

14) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych Inspektoratu oraz nadzorowanie jego realizacji;

15) przeprowadzanie postępowań sprawdzających w odniesieniu do osób zajmujących stanowiska lub ubiegających się o stanowiska, z którymi może się łączyć dostęp do informacji niejawnych;

16) prowadzenia szkoleń pracowników Inspektoratu w zakresie informacji niejawnych;

17) prowadzenie i aktualizacja stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy na    stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych;

18) tworzenie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu, planów i sprawozdań jakościowych, ilościowych i finansowych stanowiących część planów Inspektoratu;

19)  sporządzanie sprawozdawczości w zakresie zadań stanowiska;

20)  przygotowywanie projektów pism w zakresie zadań stanowiska;

21) przygotowywanie pism, odpowiedzi oraz decyzji w związku ze złożonymi wnioskami o udzielenie informacji publicznej oraz wnioskami o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, w zakresie merytorycznym należącym do stanowiska.