Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności - ZBŻ;

 
Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny
lek. wet. Andrzej Olczak
e-mail: a.olczak@wet.zgora.pl
tel: 684537304
 


Do zadań Zespołu ds. Bezpieczeństwa Żywności należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z koordynowaniem i kontrolą działalności Powiatowych Lekarzy oraz prowadzenie spraw w zakresie:

    a) badania zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego,

    b) przeprowadzania weterynaryjnej kontroli w handlu i wywozie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi,

    c) nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku,

    d) prawidłowości postępowania Powiatowych Lekarzy związanego ze stwierdzeniem niebezpiecznych produktów żywnościowych w ramach systemu RASFF, w tym kontroli w Powiatowych Inspektoratach oraz weryfikacji dokumentacji przekazywanej do Inspektoratu.

    e) nadzoru Powiatowych Lekarzy nad osobami wyznaczonymi zgodnie z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, w tym prawidłowości sporządzanej dokumentacji odnośnie wyznaczania lekarzy weterynarii i personelu pomocniczego w zakresie zadań Zespołu;

2) wykonywanie z upoważnienia Wojewódzkiego Lekarza czynności kontrolnych w zakresie zadań Zespołu;

3) opracowywanie projektów planów kontroli problemowych;

4) opracowywanie i koordynowanie realizacji rocznego wojewódzkiego programu monitoringu z zakresu prowadzenia badań pozostałości chemicznych, biologicznych i leków oraz skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego;

5) przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym, a następnie przekazywanie tych informacji do systemu RASFF;

6) prowadzenie dokumentacji i weryfikacja zapisów w rejestrach podmiotów przesyłanych przez Powiatowych Lekarzy w zakresie zadań Zespołu;

7) analiza i sprawdzanie zgodności z obowiązującym prawem i instrukcjami, wniosków zakładów o zatwierdzenia do eksportu w przypadku, jeżeli dane państwo trzecie uzależnia uzyskanie uprawnień do produkcji na rynek tego państwa od wyników kontroli przeprowadzonej przez właściwy organ tego państwa przekazanych przez Powiatowego Lekarza;

8) kontrola poprawności zatwierdzania lub zatwierdzania warunkowego zakładów sektora spożywczego;

9) kontrola poprawności oraz zgodności z dokumentacją oraz stanem faktycznym świadectw zdrowia eksportowych i przedeksportowych wystawianych przez Powiatowych Lekarzy;

10) prowadzenie szkoleń w zakresie zadań Zespołu;

11) prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem pod względem merytorycznym odwołań od decyzji administracyjnych Powiatowych Lekarzy oraz przygotowanie projektów decyzji administracyjnych Wojewódzkiego Lekarza, jako organu II instancji;

12) obsługa informatycznych programów komputerowych Inspektoratu w zakresie zadań Zespołu;

13) prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków w zakresie zadań Zespołu;

14) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie zadań Zespołu;

15) prowadzenie spraw w zakresie współpracy z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ze Służbą Celną, Strażą Graniczną, Policją, Strażą Pożarną, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polskim Związkiem Łowieckim, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Izbą Rolniczą w zakresie zadań Zespołu;

16) tworzenie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi planów i sprawozdań jakościowych, ilościowych i finansowych stanowiących część planów Inspektoratu, rozliczanie kosztów realizowanych programów, ustalanie kosztów jednostkowych oraz nadzór nad jednostkami podległymi w tym zakresie;

17) współpraca z Zakładem Higieny Weterynaryjnej oraz laboratoriami zewnętrznymi w zakresie zadań Zespołu;

18) sporządzanie projektów sprawozdań w zakresie zadań Zespołu;

19) przygotowywanie projektów pism w zakresie zadań Zespołu:

20) prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej w zakresie zadań Zespołu;

21) ustalanie kosztów jednostkowych badań, w tym refundowanych przez Unię Europejską;

22) opisywanie faktur w zakresie zadań Zespołu;

23) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych Wojewódzkiego Lekarza jako organu I instancji, dotyczących upoważniania do przeprowadzania szkolenia myśliwych zgodnie z ust. 1 rozdziału I sekcji IV załącznika III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego;

24) przygotowywanie pism, odpowiedzi oraz decyzji w związku ze złożonymi wnioskami o udzielenie informacji publicznej oraz wnioskami o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego, w zakresie merytorycznym należącym do Zespołu.