Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności - ZBŻ;

 
Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny
lek. wet. Józef Grobelny
e-mail: j.grobelny@wet.zgora.pl
tel: 684537304
 
1. Do zadań zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności należy w szczególności prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem zadań Inspekcji Weterynaryjnej przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie bezpieczeństwa żywności, w tym nad:

1) badaniem zwierząt gospodarskich kopytnych, drobiu, zajęczaków i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych;
2) badaniem mięsa zwierząt, o których mowa w pkt 1 oraz mięsa zwierząt łownych;
3) bezpieczeństwem produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji i wymaganiami dla produktów, umieszczaniu na rynku, eksporcie i wwozie oraz sprzedaży bezpośredniej, działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, a także nad pozyskiwaniem mięsa na użytek własny oraz produktów o charakterze tradycyjnym;
4) przestrzeganiem praw zwierząt w rzeźniach;
5) prowadzeniem monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych u zwierząt oraz w żywności pochodzenia zwierzęcego oraz monitoringu skażeń promieniotwórczych;
6) prowadzeniem i aktualizowaniem rejestrów i wykazów zakładów i podmiotów sektora spożywczego;
7) odbiorem, wydawaniem, ewidencjonowaniem i przechowywaniem świadectw zdrowia dla towarów przeznaczonych do Federacji Rosyjskiej i innych państw trzecich.

2. Do zadań zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności należy ponadto:

1) realizacja zadań wynikających z funkcjonowania Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych (RASFF);
2) prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;
3) analiza i ocena bezpieczeństwa żywności na terenie województwa;
4) sporządzanie wymaganych planów pracy i sprawozdań, w zakresie właściwości zespołu;
5) współpraca z Zakładem Higieny Weterynaryjnej i laboratoriami zewnętrznymi, w zakresie właściwości zespołu;
6) współpraca z organami innych inspekcji, służb, organizacji i jednostkami samorządu terytorialnego, w zakresie właściwości zespołu.