Skargi i Wnioski


1. Wojewódzki Lekarz przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 9,00 do 16,00.

2. Pozostali pracownicy przyjmują w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania od godz. 7,00 do 15,00.

3. Informacja o dniach i godzinach przyjmowania skarg i wniosków jest umieszczona na widocznym miejscu w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu.

4. Skargi i wnioski wpływające do Wojewódzkiego Inspektoratu za pośrednictwem poczty lub przyjęte osobiście, także zgłaszane ustnie do protokołu podlegają rejestracji w sekretariacie Wojewódzkiego Lekarza.

5. Rejestr skarg i wniosków prowadzony jest zgodnie z obowiązującą „Instrukcją Kancelaryjną”.

6. Kwalifikacji skarg i wniosków dokonuje Wojewódzki Lekarz.

7. Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu, którym przekazano skargi i wnioski
w celu ich zbadania ponoszą służbową odpowiedzialność za dokonanie ustaleń oraz za
termin i sposób rozpatrzenia skarg i wniosków.