Kierownictwo

 
Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Zofia Batorczak
e-mail: zielonagora.wiw@wet.zgora.pl
tel: 68 453 73 00

Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Agata Bobrowska
e-mail: zielonagora.wiw@wet.zgora.pl
tel: 68 453 73 00
 
1. Wojewódzkim Inspektoratem kieruje Wojewódzki Lekarz przy pomocy Zastępcy.

Wojewódzki Lekarz Weterynarii zgodnie z art. 14 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej:

 

1.    ustala kierunki działania, wydaje instrukcje określające sposób postępowania powiatowych lekarzy weterynarii na obszarze województwa oraz kontroluje sposób wykonywania przez nich zadań Inspekcji;

2.    może wydawać powiatowym lekarzom weterynarii polecenia dotyczące  podjęcia określonych czynności oraz żądać od nich informacji z zakresu ich  działania;3.    dokonuje, na obszarze województwa, analiz i ocen sytuacji epizootycznej lub bezpieczeństwa:

a.    produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz, w tym spełniania wymagań  weterynaryjnych przy ich produkcji i wprowadzaniu na rynek;

b.    żywności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b;

4.    opracowuje wojewódzkie programy dotyczące realizacji zadań, o których mowa w art. 12 ust. 3;
5.    organizuje szkolenia dla urzędowych lekarzy weterynarii;
6.    nadzoruje na obszarze województwa działanie systemów informatycznych utworzonych i użytkowanych przez Inspekcję;
7.    tworzy co najmniej dwa zespoły do spraw dochodzeń epizootycznych.

 

Do wyłącznej kompetencji Wojewódzkiego Lekarza należy:

 

1.    udzielanie pracownikom Inspektoratu pisemnych upoważnień do podejmowania określonych czynności w jego imieniu, wraz z określeniem przedmiotowego zakresu i upoważnienia;
2.    udzielanie pełnomocnictw do reprezentowania Wojewódzkiego Lekarza w postępowaniu przed organami państwowymi i sądowymi;
3.    wydawanie w razie konieczności Powiatowym Lekarzom poleceń dotyczących podjęcia czynności w zakresie ich merytorycznego działania oraz żądanie od nich informacji o całym zakresie działania Powiatowego Inspektoratu;
4.    podejmowanie decyzji w sprawie zawieszenia w wykonywaniu obowiązków Powiatowego Lekarza lub jego Zastępcy, jeżeli jego działalność lub działalność kierowanego przez niego Powiatowego Inspektoratu może zagrozić prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji Weterynaryjnej, a zwłaszcza naruszyć bezpieczeństwo sanitarno - weterynaryjne na obszarze właściwości tego organu i wyznaczanie osoby pełniącej obowiązki zawieszonego organu;
5.    podejmowanie decyzji o skierowaniu lekarza weterynarii do wykonywania na obszarze innego powiatu czynności koniecznych do likwidacji zagrożenia epizootycznego lub zagrożenia bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego lub w przypadku, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia publicznego albo dla zabezpieczenia gospodarki narodowej przed poważnymi stratami;
6.    wykonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy wobec Powiatowych Lekarzy oraz ich Zastępców.

 

1. W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Wojewódzkiego Lekarza lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, działalnością Inspektoratu kieruje Zastępca Wojewódzkiego Lekarza.

 

2. W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Wojewódzkiego Lekarza i jego Zastępcy lub czasowej niemożności wykonywania przez nich obowiązków, działalnością Inspektoratu kieruje osoba upoważniona pisemnie przez Wojewódzkiego Lekarza, zgodnie z zasadami określonymi w treści upoważnienia.

 

 

3. Wojewódzkiemu Lekarzowi bezpośrednio podlega:


1) Zespół ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt;
2) Zespół ds. Audytu Kontroli Urzędowych;
3) Zespół ds. Finansowo-Księgowych;
4) Zespół ds. Administracyjnych;
5) Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Prawnej;
6) Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych i ds. Obronnych -        Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
7) Zakład Higieny Weterynaryjnej.

 

4. Zastępcy Wojewódzkiego Lekarza bezpośrednio podlega:

1) Zespół ds. Bezpieczeństwa Żywności;

2) Zespół ds. Pasz i Utylizacji;
3) Zespół ds. Nadzoru Farmaceutycznego.