Kierownictwo

 
Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
lek. wet. Zofia Batorczak
e-mail: zielonagora.wiw@wet.zgora.pl
tel: 68 453 73 00

Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
lek. wet. Agata Bobrowska
e-mail: zielonagora.wiw@wet.zgora.pl
tel: 68 453 73 00
 
1. Wojewódzkim Inspektoratem kieruje Wojewódzki Lekarz przy pomocy Zastępcy.

Do wyłącznej kompetencji Wojewódzkiego Lekarza należy:

 

    1) udzielanie pracownikom Inspektoratu pisemnych upoważnień do podejmowania określonych czynności w jego imieniu, wraz z określeniem przedmiotowego zakresu upoważnienia;

    2) udzielanie pełnomocnictw do reprezentowania Wojewódzkiego Lekarza w postępowaniu przed organami państwowymi i sądami;

    3) wydawanie w razie konieczności Powiatowym Lekarzom poleceń dotyczących podjęcia czynności w zakresie ich merytorycznego działania oraz żądanie od nich informacji o całym zakresie działania Powiatowego Inspektoratu;

    4) podejmowanie decyzji w sprawie zawieszenia w wykonywaniu obowiązków Powiatowego Lekarza lub jego zastępcy, jeżeli jego działalność lub działalność kierowanego przez niego inspektoratu może zagrozić prawidłowemu wykonywaniu zadań Inspekcji Weterynaryjnej, a zwłaszcza naruszyć bezpieczeństwo sanitarno-weterynaryjne na obszarze właściwości tego organu i wyznaczanie osoby pełniącej obowiązki zawieszonego organu;

    5) podejmowanie decyzji o skierowaniu lekarza weterynarii do wykonywania na obszarze innego powiatu czynności koniecznych do likwidacji zagrożenia epizootycznego lub zagrożenia bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego lub w przypadku, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia publicznego albo dla zabezpieczenia gospodarki narodowej przed poważnymi stratami.

 

1. W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Wojewódzkiego Lekarza lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, działalnością Inspektoratu kieruje Zastępca Wojewódzkiego Lekarza.

 

2. W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Wojewódzkiego Lekarza i jego Zastępcy lub czasowej niemożności wykonywania przez nich obowiązków, działalnością Inspektoratu kieruje osoba upoważniona pisemnie przez Wojewódzkiego Lekarza.

 

3. Wojewódzkiemu Lekarzowi bezpośrednio podlega:

    1) zespół do spraw bezpieczeństwa żywności;

    2) zespół do spraw pasz i utylizacji;

    3) zespół do spraw nadzoru farmaceutycznego;

    4) zespół do spraw finansowo-księgowych;

    5) zespół do spraw administracyjnych;

    6) samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej;

    7) samodzielne stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych i ds. Obronnych - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych;

    8) zespół do spraw audytu kontroli urzędowych.

 

4. Zastępcy Wojewódzkiego Lekarza bezpośrednio podlega:

    1) zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt;

    2) Zakład Higieny Weterynaryjnej.