NEDERLAND‎ > ‎

WETTEN

101 items worden weergegeven
BWBR-CODEOMSCHRIJVINGONDERDEEL
Sorteren 
 
Sorteren 
 
Sorteren 
 
BWBR-CODEOMSCHRIJVINGONDERDEEL
BWBR0001827 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering  
BWBR0001827 Burgerlijke Rechtsvordering  
BWBR0001830 Wet op de Rechterlijke organisatie  
BWBR0001838  Wetboek van Koophandel (WvK)  
BWBR0001840 Nederlandse Grondwet (GW) GRONDWET 
BWBR0001854 Wetboek van Strafrecht (Sr) STRAFRECHT 
BWBR0001860  Faillissementwet FINANCIEEL 
BWBR0001888 Ziektewet WERK 
BWBR0001903  Wetboek van Strafvordering STRAFRECHT 
BWBR0001948 Wegenwet TRANSPORT 
BWBR0002267 Luchtvaartwet TRANSPORT 
BWBR0002320  Algemene Wet inzake Rijksbelastingen BELASTINGEN 
BWBR0002367  Wet op Raad van State  
BWBR0002368 Wet Kinderbijslag FINANCIEN 
BWBR0002399  Wet op Voortgezet Onderwijs ONDERWIJS 
BWBR0002402 Kernenergiewet ENERGIE 
BWBR0002405 Schadeloosstellingsregeling luchtvaartwet TRANSPORT 
BWBR0002406  Wet tarieven in strafzaken STRAFRECHT 
BWBR0002458 Drank en Horecawet  
BWBR0002464 Belastingregeling voor het Koninkrijk BELASTINGEN 
BWBR0002471 Wet op de loonbelasting 1964 BELASTINGEN 
BWBR0002614 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) ZORG 
BWBR0002628 Leerplichtwet 1969 ONDERWIJS 
BWBR0002656 Burgerlijk Wetboek 1 - Familierecht FAMILIE 
BWBR0002660  Wet Hygiene en veiligheid badinrichtingen  
BWBR0002682 Wet verontreiniging oppervlaktewateren VERVALLEN 
BWBR0002747 Algemene wet op de Ondernemingsraden (WOR)  
BWBR0002761  Burgerlijk Wetboek 4 - Erfrecht BWB 
BWBR0003045  Burgerlijk Wetboek 2 - Rechtspersonen BWB 
BWBR0003227  Wet geluidshinder MILIEU 
BWBR0003245 Wet milieubeheer MILIEU 
BWBR0003299 Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (WGB) GRONDWET 
BWBR0003420 Wet op het primair onderwijs ONDERWIJS 
BWBR0003738 Rijkswet op het Nederlanderschap REGISTRATIE 
BWBR0004318 Wet openbare manifestaties  
BWBR0004447 Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie  
BWBR0004825 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) TRANSPORT 
BWBR0005034 Burgerlijk Wetboek 8 - Verkeersmiddelen en vervoer BWB 
BWBR0005181 Woningwet VEILIGHEID 
BWBR0005252 Wet openbaarheid van Bestuur (WOB)  
BWBR0005288 Burgerlijk Wetboek 5 - Zakelijk recht BWB 
BWBR0005289 Burgerlijk Wetboek 6 - Verbintenisrecht BWB 
BWBR0005290 Burgerlijk Wetboek 7 - Bijzondere overeenkomsten BWB 
BWBR0005291 Burgerlijk Wetboek 3 - Vermogensrecht BWB 
BWBR0005537 Algemene Wet Bestuursrecht  
BWBR0005555 Wet Luchtvaart TRANSPORT 
BWBR0005700 Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (WBopz) ZORG 
BWBR0006251 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) ZORG 
BWBR0006502 Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) GRONDWET 
BWBR0006685 Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers  
BWBR0007021 Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst ZORG 
BWBR0007292 Wet Landelijke Bureau Onderhoudsbijdragen FAMILIE 
BWBR0008161 Wet onderscheid arbeidsduur (WOA) GRONDWET 
BWBR0008498 Arbeidsomstandighedenbesluit VEILIGHEID 
BWBR0011468 Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) GRONDWET 
BWBR0011756 Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen ZORG 
BWBR0012197 Gerechtsdeurwaarderwet FINANCIEN 
BWBR0013008 Wet Arbeid en Zorg WERK 
BWBR0014915 Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) GRONDWET 
BWBR0016185 Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd (WGBL) GRONDWET 
BWBR0016637 Wet op de Jeugdzorg VERVALLEN 
BWBR0017745 Wet financiering sociale verzekeringen FINANCIEEL 
BWBR0017813 Regeling Pleegzorg VERVALLEN 
BWBR0018450 Zorgverzekeringswet ZORG 
BWBR0020449 Wet ruimtelijke ordening  
BWBR0020828 Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet  
BWBR0021728 Regeling provinciale risicokaart VEILIGHEID 
BWBR0022762 Activiteitenbesluit milieubeheer MILIEU 
BWBR0024379 Besluit brandveilig gebruik bouwwerken VERVALLEN 
BWBR0024779 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) VEILIGHEID 
BWBR002495 Kaderwet Zelfstandig Bestuurorgaan  
BWBR0025798 Regeling voertuigen TRANSPORT 
BWBR0026854 Aanwijzing uitbreiding identificatieplicht  
BWBR0026965 Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan  
BWBR0027464 Besluit omgevingsrecht VEILIGHEID 
BWBR0027466 Wet veiligheidsregio’s VEILIGHEID 
BWBR0028549 Luchtvaartwet BES TRANSPORT 
BWBR0029125 Uitvoeringsregeling verkeersveiligheid van weginfrastructuur TRANSPORT 
BWBR0030068 Burgerlijk Wetboek 10 - Internationaal Privaatrecht BWB 
BWBR0030250 Belastingwet BES BELASTINGEN 
BWBR0030250 Wet Dieren  
BWBR0030461 Bouwbesluit 2012 VEILIGHEID 
BWBR0030733 Wet College voor de rechten van de mens Vervallen 
BWBR0031022 Regeling Bouwbesluit 2012 VEILIGHEID 
BWBR0031022 Regeling Bouwbesluit 2012 VEILIGHEID 
BWBR0031432 Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten FINANCIEN 
BWBR0032950 Wet verbetering positie pleegouders FAMILIE 
BWBR0033229 Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet PUBLICATIE 
BWBR0033715 Wet basisregistratie personen (BRP) REGISTRATIE 
BWBR0033723 Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling JEUGD 
BWBR0034925 Jeugdwet JEUGD 
BWBR0035000 Regeling Basisnet Vervoer Gevaarlijke Stoffen TRANSPORT 
BWBR0035236 Regeling normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering JEUGD 
BWBR0035236 Regeling normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering JEUGD 
BWBR0035362 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ZORG 
BWBR0035362 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 ZORG 
BWBR0036443 Wet raadgevend referendum GRONDWET 
BWBR0036791 Besluit risico's zware ongevallen 2015 VEILIGHEID 
BWBV0002508 Verdrag inzake de rechten van het kind, New York, 20-11-1989 JEUGD 
STAATSCOURANT  Officiele bekendmakingen van de Overheid  
TRACTATEN Officiele publikaties van de Overheid  
101 items worden weergegeven
Subpagina''s (1): 85 - BRANDVEILIGHEID