ข่าวประชาสัมพันธ์


  • รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561  ข่าวนักเรียน - นักศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและโลจิสติกส์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแข่งขันทักษะโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกมส์) 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดและโลจิสติกส์ รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันทักษะโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
(แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกมส์) 
ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดอุดรธานี

ข่าวครู - บุคลากร

                  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารงานอาชีวศึกษา  
                        ด้วยแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-portfolio)  รุ่นที่  1  
                           ห้อง Smart  Class  Room   อาคารศูนย์วิทยบริการ


 ภาพกิจกรรม


 
Facebook ประชาสัมพันธ์ 


รายชื่อศิษย์เก่า
ผลงานอาจารย์ผลงานนักเรียนเอกสารภายในดาวน์โหลดเอกสาร
https://sites.google.com/site/managereportfolio/thaneiyb-run