sponsor-economie

Een sponsor is een persoon of organisatie, meestal een bedrijf, dat een activiteit, een individu, een evenement, een vereniging, een groep personen etc. steunt door geld of andere middelen ter beschikking te stellen, in ruil voor publiciteit.

Sponsoren steunen dus een bepaalde activiteit om daarmee direct publiciteit te krijgen. Uitdeel.nl creëert een sponsor-economie door niet op directe wijze publiciteit te scoren maar op indirecte wijze . Sponsor-economie met www.uitdeel.nlen www.joBwens.nl

Waarom: Bij indirecte sponsering kan op een universele en op meerdere wijze steun worden gegeven in ruil voor universele publiciteit. Alle ondernemingen kunnen daaraan deelnemen.

De naam is nieuw maar de sponsor-economie is geen nieuwe economie. Het bevind zit in de periferie van de reguliere economie. De huidige wijze van sponseren is in economisch opzicht niet echt een schaars middel maar meer een participatie die zowel voordelen als nadelen opleveren. Dat laatste is onlangs gebleken bij de RABO bank als Sponsor van de RABO wielerploeg. Als je zorgt dat een sponsor een universele eenheid verkrijgt voor zijn, desgewenst anonieme, deelneming in een activiteit zal die eenheid een schaars en veilig middel kunnen worden. De naam voor die sponsor-eenheid is een uitdeel.

Een dag per jaar doet Nederland aan NLdoet. Een mooi initiatief waar maar het is slechts een mooi gebaar wat nauwelijks “ zoden aan de dijk legt”. Een goedlopende sponsor-economie met uitdelen kan zorgen dat NLDOET het 365 dagen doet en dus wel “zoden aan de dijkt legt”.

Wat kunnen wij hiermee?

Vrijwilligersorganisaties kunnen worden gesteund met kapitaalmiddelen en uitgeleend personeel.

Mensen met een zorgvraag en die buiten de reguliere verzorging vallen kunnen worden op gevangen door de sponsor economie. Zie hiervoor ook op www.jobwens.nl

Oudere werknemers kunnen bij overtolligheid andere werkzaamheden gaan doen op plaatsen waar arbeidskrapte heerst bijvoorbeeld in de Zorgsector.

Wanneer daarvoor uitdelenworden uitgegeven zal het de drempel verlagen voor bedrijven om mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking sneller in dienst te nemen

De sponsor-economie doet het 365 dagen in plaats van NLDOET 1 dag per jaar.

r zijn 3 voorwaarden om een sponsor-economie op te starten.

1. Bedrijven moeten bereid zijn non-profit activiteiten te verlenen in ruil voor uitdelen.

2. De media moet bereid zijn (ook voor uitdelen) een top tien (of meer) van uitdeelhouders te publiceren.

3. De overheid dient bepaalde voordelen te koppelen aan het bezit van verkregen uitdelen.

Hoe:

Zoals de aandelenhandel plaats vindt in een virtuele wereld binnen de ICT waarbij de relatie tussen bedrijf en aandeelhouder desgewenst wel of niet zichtbaar aanwezig is. Ook een sponsor-economie zou binnen een dergelijk systeem kunnen werken. Het ligt dan voor de hand om in plaats van een te verhandelen aandeel het over een uitdeelte hebben. Kortom een bedrijf krijgt een uitdeel (en) voor een nog nader vast te stellen norm voor zijn non-profit inzet voor maatschappelijke behoefte.

Te volgen strategie:

Belangrijk is dat het Bedrijfsleven,de Media, en de Overheid gezamenlijk participeren in de Sponsoreconomie. Hiervoor is het noodzakelijk de volgende drie vragen aan de deelnemers voor te leggen.

Vraag 1 is het bedrijfslevenbereid mee te doen als de mediaen Overheid meedoen.

Vraag 2 is de mediabereid mee te doen als het bedrijfslevenen de Overheid meedoen

Vraag 3 is de Overheidbereid mee te doen als het bedrijfslevenen de Media meedoen.

Wat kost het en wat levert het op als bedrijven, media, en overheid meedoen?

De sponsor-economie is een virtuele economie is die zich welke zich geheel op het internet manifesteert. De kosten bestaand feitelijk uit het tot stand brengen en in de lucht houden van een internetsite. Op deze site zullen de uitdelen worden geregistreerd die bedrijven en Media ontvangen voor hun aandeel in maatschappelijke behoefte. Die site heet www.uitdeel.nl.

Bedrijven ontvangen “uitdelen” bij hun bijstand met kapitaalgoederen en personeel. Met die “uitdelen” ontvangt het bedrijf publiciteit verstrekt door de media en nog nader te bepalen voordelen van de overheid. Dit kunnen ook lagere overheden zijn. De media publiceren periodiek het aantal “uitdelen”welke bedrijven hebben uitstaan. Bijvoorbeeld op hun financiële pagina en of via visuele media. Afhankelijk van het succes zal er een competitie ontstaan binnen het bedrijfsleven om zo hoog mogelijk in de top tien te komen. Grote of kleine bedrijven kunnen m.b.v. rekenfactor verhoudingsgewijs dezelfde hoeveel heid uitdelen verzamelen.

De Mediabedrijven ontvangen voor de periodieke publicatie van de top van uitdeelhouders vanzelfsprekend ook “uitdelen”.

De Rijksoverheid en lagere overheden zullen profiteren van de “uitdelen competitie” Zo zijn de volgende voordelen te noemen:

1. Reguliere subsidies lossen op binnen de sponsor-economie.

2. Er komt een informele stroom van arbeid overschot naar arbeidskrapte op de markt. Zie www.jobwens.nl

3. Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking worden makkelijker in dienst genomen.

4. Minder uitval van mensen uit de arbeidsmarkt door de verhoging van de AOW-leeftijd. De vermindering van het aantal vrijwilligers door de verhoging van de pensioenleeftijd zal worden gecompenseerd door instroom van uit www.jobwens.nl

5. De sponsor-economie vult gaten binnen de arbeidsmarkt bv in de Zorg met mensen die in hun reguliere werk niet met “de Zorg” te maken hadden. Hierdoor leren mensen later beter met hun” eigen zorg”om te gaan en zullen mogelijk vrijwilligers worden na hun AOW leeftijd.

Afhankelijk van het succes kan er in een later stadium ook nog “uitdelen” worden gaan verhandeld.

Die ultieme vorm van sponsor-economie zal dan de vorm aannemen van een uitdelenbeurs.

Č
Comments