Onderzoeksprijs

De Werkgroep Italië Studies reikt jaarlijks een prijs uit voor de beste wetenschappelijke publicatie op het gebied van de Italië Studies aan een onderzoeker die werkzaam is in de Nederlandse of Vlaamse academische wereld (ongeacht de nationaliteit van de onderzoeker).


Daarbij wordt afwisselend de aandacht besteed aan volgende deelterreinen: taal en letterkunde (inclusief de neo-latinistiek voorzover deze betrekking heeft op Italië), geschiedenis en wijsbegeerte, kunstgeschiedenis en archeologie.

De Onderzoeksprijs wordt gesponsord door het Istituto Italiano di Cultura per i Paesi Bassi (IIC) en bestaat uit een oorkonde en een onderzoeksbeurs ter waarde van € 1.000*.

De publicatie wordt beoordeeld door een jury (van ten minste drie leden) die benoemd wordt door het bestuur van het WIS. Tegen de beslissing kan geen beroep worden ingesteld.

Het staat de jury vrij zelf werken van potentiële laureaten in overweging te nemen.

De bekendmaking van de prijs heeft online plaatsgevonden op 15 oktober 2020 na afloop van de Algemene Ledenvergadering (16:15-17:00).


Reglement van de 2020 editie

Om voor bekroning in aanmerking te komen, dient de publicatie aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • is op het gebied van de Italiaanse taal of Italiaanse letterkunde

  • is een monografie, of een verzamelbundel of een wetenschappelijk artikel

  • is reeds verschenen in de periode 1 januari 2017 - 31 december 2019

  • is geschreven in het Italiaans, het Nederlands of het Engels.

Publicaties die meedingen naar de prijs dienen voor 1 juli 2020 als bijlage in pdf formaat te worden gestuurd naar: italiestudies@gmail.com


De prijs zal niet worden toegekend indien:

  • er minder dan 2 kandidaten aan de competitie deelnemen

  • de winnende kandidaat niet bij de uitreiking tijdens de Onderzoeksdag aanwezig is


LAUREATEN

2019 | Taal- en letterkunde

Andrea Penso: Un libero di Pindo abitator. Stile e linguaggio poetico del giovane Vincenzo Monti (Roma: Aracne, 2018).


2018 | Geschiedenis en wijsbegeerte ex aequo

Tamara van Kessel: Foreign Cultural Policy in the Interbellum. The Italian Dante Alighieri Society and the British Council Contesting the Mediterranean (Amsterdam UP 2016)

Pepijn Corduwener & Arthur Weststeijn: Proeftuin Italië. Hoe het mooiste land van Europa de moderne politiek uitvond (Prometheus 2018).


2017 | Kunstgeschiedenis en archeologie

Sible de Blaaue & Eric M. Moormann: Rome, de droom van keizer Constatijn kunstschatten uit de Eeuwige Stad, (Wbooks 2015).


2016 | Taal- en letterkunde

Sabine Verhulst: Vitaliano Brancati, una fantasia diabolica (Carocci 2016).


2015 | Geschiedenis en wijsbegeerte

Jetze Touber: Law, Medicine, and Engineering in the Cult of the Saints in CounterReformation Rome. The Hagiographical Works of Antonio Gallonio, 1565-1605 (Brill 2014).


2014 | Kunstgeschiedenis en archeologie

Jan De Jong: The power and the glorification: papal pretensions and the art of propaganda in the fifteenth and sixteenth centuries (Pennsylvania State UP 2013).


2013 | Taal- en letterkunde

Mara Santi: Intorno al testo di ‘Senilità’. Studio critico e filologico sulla genesi e sull’evoluzione del secondo romanzo sveviano seguito dall’edizione critica della princeps (Droz 2011).


2012 | Geschiedenis en wijsbegeerte

Maartje van Gelder: Trading Places. The Netherlandish Merchants in Early Modern Venice (Brill 2009).

2011 | Kunstgeschiedenis en archeologie

Arnold Witte: The Artful Hermitage. The Palazzetto Farnese as a Counter-Reformation 'Diaetea' (L’Erma di Brettschneider 2008).

2010 | Taal- en letterkunde

Lodi Nauta: In Defense of Common Sense. Lorenzo Valla’s Humanist Critique of Scholastic Philosophy (Harvard UP 2009).

2009 | Geschiedenis en wijsbegeerte

Koen Stapelbroek: Love, Deceit, and Money: Commerce and Morality in the Early Neapolitan Enlightenment (Toronto UP 2008).


2008 | Kunstgeschiedenis en archeologie

Maarten Delbeke: Bernini’s Biographies – Critical Essays (Pennsylvania State UP 2007).

2007 | Taal- en letterkunde

Ronald De Rooij: «Il poeta che parla ai poeti»: elementi danteschi nella poesia italiana ed anglosassone del secondo Novecento (Cesati 2003).


2006

Niet uitgereikt.


2005 | Kunstgeschiedenis en archeologie

Gert Jan Van Der Sman: De Eeuw van Titiaan: Venetiaanse Prenten uit de Renaissance (Waanders 2002).


2004 | Taal- en letterkunde

José De Bruijn-Van Der Helm et al. (red.): Een koopman in Venetië. Een Italiaans-Nederlands gespreksboekje uit de late Middeleeuwen (Verloren 2001).


2003

Niet uitgereikt.


2002 | Taal- en letterkunde

Monica Jansen: Il dibattito sul postmoderno in Italia. In bilico tra dialettica e ambiguità (Cesati 2002).

2001 | Geschiedenis en wijsbegeerte

Hans De Valk: Roomser dan de paus? Studies over de betrekkingen tussen de Heilige Stoel en het Nederlands katholicisme, 1815-1940 (Valkhof 1998).


2000

Niet uitgereikt.


1999 | Taal- en letterkunde

Linda Pennings: I generi letterari nella critica italiana del primo Novecento (Cesati 1999).


1998 | Geschiedenis en wijsbegeerte

Marie-Christine Engels: Merchants, Interlopers, Seamen and Corsairs. The “Flemish” Community in Livorno and Genoa (1615-1635) (Verloren 1997).


1997 | Taal- en letterkunde

Karijn Helsloot: Metrical Prosody: A Template-Constraint Approach To Phonological Phrasing In Italian (Holland Academic Graphics 1995).

1996 | Geschiedenis en wijsbegeerte

Luuc Bruyning: Europa in de Italiaanse geschiedschrijving van de eerste helft van de negentiende eeuw (Uitgave in eigen beheer 1994).


1995 | Geschiedenis en wijsbegeerte

Nico Randeraad: Authority in Search of Liberty. The Prefects in Liberal Italy (Thesis 1993).* De winnaar kan deze beurs naar eigen inzicht besteden aan reiskosten en/of boeken; wegens fiscale regels, zullen deze laatste door het IIC ten behoeve van de laureaat worden aangekocht.