กฎหมายใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

             กฎหมายน่ารู้ในพื้นที่ชายแดนใต้
         
         เนื่องจากในพื้นที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และอีก

สี่  อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย มีการบังคับ

ใช้   กฎหมายพิเศษหลายฉบับ ซึ่งในอนาคตจะมีการใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

พ.ศ. 2550 เพิ่มเติมขึ้นอีก กฏหมายพิเศษดังกล่าวมีบทบัญญัติและระเบียบปฏิบัติที่ให้อำนาจแก่เจ้าพนักงาน

ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่แตกต่างไปจากหลักและวิธีการใช้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ดังนั้นจึงเกิดความสับสนแก่ประชาชนที่จะต้องสงสัยว่ากระทำความผิด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจจะ

หยิบกฎหมายฉบับใดมาบังคับใช้ก็ได้ หรืออาจจะใช้กฎหมายพิเศษหลายฉบับไปพร้อมๆ กันก็ได้ เช่น กรณี

การควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยว่ากระทำความผิด เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวไว้ได้ 7 วัน ตามพระราช

กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากในบางกรณี เจ้าหน้าที่อาจมีคำสั่งห้ามเยี่ยม 3 วัน 

หรือมากกว่า ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิผู้ต้องหาอันขัดต่อกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นต้น

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน คณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ และมูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้เล็งเห็น

ความสำคัญในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา 

เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใช้กฎหมายและถูกบังคับใช้กฎหมายและสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่นให้กับ

ประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม โดยรวบรวมจัดพิมพ์กฎหมายและผนวกที่เป็นระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ดัง

ต่อไปนี้

      1. พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2547 (ประกาศใช้เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2547 – 19 กรกฎาคม 2548 

และวันที่ 19 กันยายน 2549 – ปัจจุบัน) ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และอำเภอนาทวี เทพา 

จะนะ สะบ้าย้อย 

       2. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551

       3. พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ พ.ศ. 2548 ประเภทร้ายแรง (ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 

กรกฎาคม 2548 – ปัจจุบัน โดยประกาศใช้ทุกสามเดือน) เฉพาะในพื้นที่ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

     (ขอขอบคุณมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ที่เอื้อเฟื้อหนังสือกฏหมายพิเศษที่ใช้ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน  

ภาคใต้)
Comments